Přejít k obsahu
Zpět na seznam monografií
Encyklopedie dějin antisemitismu,
Ivo Budil,
Zbyněk Tarant,
Věra Tydlitátová,
Lena Arava-Novotná

 Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013 ISBN 978-80-261-0206-9

Anotace česky:

Dějiny antisemitismu odkrývají velmi nezvyklý úhel pohledu na odvrácenou tvář našeho kulturního diskurzu. Obraz Žida, jakožto jakési všeprostupující negativní, démonické moci formoval zejména evropskou civilizaci po většinu našeho letopočtu. Ačkoliv byl tento obraz na hony vzdálen tomu, jací Židé ve skutečnosti jsou, nebo nejsou a ačkoliv dokázal a dokáže tento obraz přežívat i tam, kde žádní Židé nežili a nežijí, ti skuteční Židé kvůli němu skutečně trpěli a umírali.

Na oblibě antisemitských pověr přitom nic neubírá ani fakt, že mnohé z nich, jako např. představa o Židech šířících kapitalismus a komunismus současně, jsou vlastně ve vzájemném rozporu. Jiné, jako například představa o bohovraždě, jsou de-facto z hlediska křesťanské věrouky heretické a další, jako například pověra o mezinárodním židovském spiknutí, zase předpokládají až nadpřirozené schopnosti komunikace a spolupráce hraničící s telepatií.

Jak se v jednotlivých heslech této encyklopedie snažíme ukázat, některé z protižidovských mýtů a stereotypů (např. mýtus rituální vraždy) vznikly ve skutečnosti adaptací některého z univerzálních mýtů či prolnutím dvou či více původně nesouvisejících motivů. Studium antisemitismu v takovýchto případech ukazuje, že není pouhou reflexí jedné formy nenávisti, nýbrž plnohodnotnou součástí společenských věd. Studium dějin antisemitismu otevírá například sociologům možnost porozumět společenským proměnám, souvisejícím s nástupem modernity. Etnologové zase prostřednictvím studia tohoto tématu mohou nahlédnout původ a kontext některých motivů, témat a symbolů, s nimiž se v diskurzu západního světa (a nově i světa islámského) pravidelně setkávají. Těm, kdož se s tématem antisemitismu setkávají poprvé, je určena i tato encyklopedie.

Ačkoliv je tato encyklopedie první svého druhu v českém jazyce, svou inspiraci čerpá z existujících publikací v jazyce anglickém. Z těchto prací je nutno zmínit především encyklopedii: Antisemitism - A Historical Encyclopedia of Prejudice and Persecution, jejíž editor Richard S. Levy dokázal shromáždit téměř stočlenný autorský tým, s jehož pomocí představuje na 900 stranách svému čtenáři historicky první takto rozsáhlý přehled fenoménu antisemitismu v jeho historickém kontextu. Encyklopedie dějin antisemitismu, kterou si zde dovolujeme představit, má mnohem skromnější charakter a cíl – má být úvodem do studia fenoménu antisemitismu, zejména pro studenty a širší veřejnost. Její encyklopedicky členěný text nabízí přehled základních témat a motivů z dějin a fenomenologie antisemitismu, s důrazem na kontext vzniku, způsob přenosu jednotlivých motivů a jejich odraz v soudobé protižidovské rétorice. Její autorský tým ve složení Ivo Budil (I.B.), Věra Tydlitátová (V.T.), Lena Arava-Novotná (L.A.N.) a Zbyněk Tarant (Z.T.), ji chápe jako základ pro budoucí rozšiřování a doplňování, k němuž by rád v budoucnu přizval i další autory.

Čtenář může vyhledávat buď přímo v abecedně řazených heslech, nebo podle letopočtů, řazených do časové osy v první části publikace s tím, že ke každému letopočtu je přiřazen odkaz na heslo, v němž je daná událost či fenomén s ní související odkázán do relevantního hesla. Vedle případů protižidovských opatření, incidentů, obvinění a pogromů jsou v časové ose zaznamenány i důležité milníky snah o zamezení šíření protižidovských předsudků.

Publikaci doplňují ilustrace, pocházející z dobových protižidovských knih a pamfletů, z nichž se především nacistický Der Stürmer stal téměř ikonickým a později bohužel mnohokrát napodobovaným. Po pečlivé úvaze jsme se rozhodli tento velice tvrdý a ostudný materiál začlenit proto, abychom ukázali, jakým způsobem byly protižidovské mýty a stereotypy popisované v textu encyklopedie zpracovávány ve své době vizuálně. V popisku každého obrázku se vždy snažíme uvádět odkazy do hesel, která blíže rozebírají jednotlivé stereotypy, které se v dané ilustraci objevují.

Autorský tým si dovoluje vyjádřit naději, že pojmenováním metod a motivů protižidovské rétoriky a jejich zasazením do historického kontextu přispěje tato práce k prevenci šíření antisemitských myšlenek v současnosti. Pokud by se tato encyklopedie stala svazkem, po němž budou čtenáři sahat, kdykoliv se setkají s antisemitským motivem ve veřejném diskurzu, literatuře či umění, bylo by možno její smysl považovat za splněný.

 


Anotace anglicky:

The purpose of Encyclopedia of History of Antisemitism is to provide basic information on the history of the virulent phenomena of antisemitism with regard to the roots and origins of the particular myths, beliefs, policies and ideologies. The book is intended for students of history on the B.A. level as it provides basic understanding and orientation in the phenomena. The topics, covered by the entries of this encyclopedia include: Definitions of various forms of antisemitism, blood libels, medieval ant-Jewish Christian myths, origins of racial antisemitism, inquisition, antisemitism in Iran and Arab world and the Holocaust, including various forms of its contemporary denial and relativization.

The need for such an encyclopedia arises not only from the occurrence of some of the anti-Semitic myths and beliefs in the public discourse, but also from the fact that the originally anti-Semitic meaning of some of the phrases, stereotypes and images, we can hear and see in the public discourse, is becoming forgotten. Most of the Jews were exterminated or expelled from the Bohemia and Moravia, but the stereotypes which caused the extermination and expulsion still prevail. Naming the origins of such stereotypes is a tool for comprehension of their virulence.

The process of making of any encyclopedia is a never-ending one. This volume contains the most basic entries and it is intended as a basis for future expansion. This basic edition of the book allows the reader to search quickly for definitions and history of specific phenomena, main events and some of the most infamous anti-Semitic libels. The reader can either search the phenomena directly through alphabetically listed entries, or through a time-line of most important events in the history of antisemitism and follow the links to the particular relevant entries from there.

Patička