Přejít k obsahu


Český jazyk v pohodě 9. Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Citace:
NOVÁKOVÁ, J. TELENSKÁ, A. HUDECOVÁ, G. BÁCHOROVÁ, A. MLEJNKOVÁ, K. Český jazyk v pohodě 9. Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha : Taktik International, s.r.o., 2021, 84 s. ISBN: 978-80-7563-248-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czech language at ease 9. Workbook for the 9th year of elementary school and multi-year grammar school
Rok vydání: 2021
Místo konání: Praha
Název zdroje: Taktik International, s.r.o.
Autoři: PhDr. Jaroslava Nováková Ph.D. , Mgr. Alena Telenská , Mgr. Gabriela Hudecová , Mgr. Anita Báchorová , Mgr. Kateřina Mlejnková
Abstrakt CZ: Nová a originální koncepce pracovních sešitů. Sestavena s větším důrazem na počet příkladů k procvičení a redukcí hravých úloh. Český jazyk V pohodě je ucelenou řadou pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Grafické zpracování je účelné a vede pozornost pouze na důkladné procvičování a zafixování probíraného učiva. Kromě hravých i tradičních úloh obsahuje také procvičovací kapitoly, v nichž si žáci mohou látku procvičit na velkém množství případů. Slohové části v sobě propojují sloh i mluvnici. Důraz je kladen na kvalitní přípravu na přijímací zkoušky, zahrnuty jsou testy, které typologicky odpovídají těm ?cermatovským?, včetně odpovědních archů.
Abstrakt EN: New and original concept of workbooks. It is compiled with more emphasis on the number of examples to practice and reduce playful tasks. Czech language V pohodě is a comprehensive series for the 2nd grade of elementary school and multi-year grammar school. Graphic processing is expedient and leads attention only to thorough practice and fixation of the subject matter. In addition to playful and traditional tasks, it also contains practice chapters in which students can practice the material on a large number of cases. The stylistic parts combine style and grammar. Emphasis is placed on quality preparation for entrance exams, including tests that typologically correspond to the "Cermat" ones, including answer sheets.
Klíčová slova

Zpět

Patička