Přejít k obsahu

Požadavky na diplomovou práci

Diplomová práce musí být odevzdaná a nahraná elektronicky nejpozději do 28. 4. 2023. Práce se odevzdává v tištěné a elektronické podobě (Obě verze se musí 100% shodovat).

Před odevzdáním práce věnujte pečlivou pozornost Vyhlášce děkana č. 1D/2020. Všechny závěrečné práce musí splňovat požadavky dle Vyhlášky děkana č. 1D/2020 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech zde.

Práce musí splňovat tyto požadavky: min. 60 stran textu (min. přípustný rozsah je 108 000 znaků vlastního textu - počítáno od úvodu po závěr bez poznámek pod čarou, příloh a seznamu literatury!). Práce musí obsahovat titulní stranu, patitulní stranu, prohlášení, obsah umístěný na začátku práce, úvod, text práce členěný do kapitol, závěr, shrnutí, poznámkový aparát (pokud nejsou poznámky psány pod čarou přímo v textu), seznam literatury/pramenů a cizojazyčné resumé. Všechny tyto informace a vzory ke stažení zde: vzor práce, návod jak vytvořit PDF soubor, desky, titul, patitul, prohlášení.

Před odevzdáním práce student na www.portal.zcu.cz/moje studium/kvalifikační práce vyplní formulář DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ O KVALIFIKAČNÍ PRÁCI. U jednotlivých polí je uvedena nápověda. Rovněž provede nahrání elektronické verze práce do IS/STAG.

Elektronickou verzi práce nahraje student v IS/STAG prostřednictvím webového formuláře v záložce DIPLOMKY (KVALIFIKAČNÍ PRÁCE) ve formuláři DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ O KVALIFIKAČNÍ PRÁCI (Přístup: portál – moje studium – kvalifikační práce – doplnit údaje o DP/BP – elektronická forma kvalifikační práce - je to až na konci nabídky – nahrát soubor). Práce musí být nahrána jako jeden soubor ve formátu pdf. Pro převod práce do pdf souboru je možné využít program PDF Creator, který je nainstalován jako virtuální tiskárna na počítačích v počítačových učebnách sítě webnet. Uživatel pošle textový soubor na tuto tiskárnu a výsledný převedený soubor se uloží v pdf formátu. Bez splnění těchto požadavků nebude práce přijata.

Student odevzdá 1 tištěnou práci v pevné vazbě a 1 ve vazbě kroužkové (vytištěné jednostranně) tajemnici KBS Barboře Polifkové (SP118). Na deskách je vyražen nápis Diplomová práce, jméno, rok. Součástí práce je Zadání DP, které se do práce volně vkládá. (Pokud student tento podklad ztratí, musí podat na studijním oddělení žádost o vyhotovení nového zadání. Nové zadání se rovněž vystavuje, mění-li se téma, ne název, či vedoucí práce).Témata diplomových prací vypsaná pro ak. rok odevzdání 2023/2024

Předložená témata DP byla schválena vedením KBS. Pokud si nevyberete téma z předložené nabídky, jsou všichni akademičtí zaměstnanci KBS připraveni s Vámi konzultovat Vaše vlastní náměty. Vlastní témata pak podléhají dodatečnému schválení.

Veškeré informace o zadání diplomových prací najdete ve Vyhlášce děkana č. 1D/2020 viz Vnitřní předpisy.

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.

Mossad v konspiračních teoriích

Populární interpretace Svitků od Mrtvého moře

Význam zraelské archeologie v hledání národní identity

Dějiny františkánských řádů v Izraeli

Mgr. Ivan Ramadan, Ph.D.

Vývoj politických vztahů Sýrie a Saúdské Arábie po roce 2011 (nutná schopnost orientace v arabsky psaných médiích)

Sociální dopady konfliktu pro Sýrii po roce 2011

Pracovní uplatnění migrantů z blízkovýchodních zemí v České republice (vyžaduje terénní výzkum)    

  Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.

- Dílo a vliv vybraných šíitských vzdělanců – Mullá Sadrá, šajch Kulajní, šajch Túsí, šajch Sadúq apod. 
- Ibádíja - vznik, historie, doktrína
- Zajdíja - vznik, historie, doktrína
- Al-Azhar – proměna náboženské autority
- Qatar a jeho vývoj do role významné země GCC
- Omán jako mediátor zahraničně-politických vztahů zemí Zálivu
- Vliv Ruska / Číny na region MENA

 Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D.

 Jazyková politika v Izraeli


Při návštěvě Jeruzaléma může mít člověk pocit, že se ocitl v Babylónu. Kromě obligátní hebrejštiny, arabštiny a angličtiny může během jediné cesty tramvají zaslechnout ruštinu, jidiš, francouzštinu, amharštinu (notně proloženou hebrejskými výrazy), ale také ukrajinštinu, španělštinu a další. Rozmanitá etnická a jazyková skladba izraelské společnosti nutně vyvolává otázky o vztahu jazyka a národní identity. V navrhované práci by student/ka představil/a dějinný vývoj izraelské jazykové politiky, zejména v oblasti úředního jazyka, používání vícejazyčných nápisů ve veřejném prostoru a jazykového vzdělávání. Práce si vyžádá nastudování kulturně-antropologické teorie o izraelské společnosti, jakož i oficiálních vládních dokumentů a politik, případně zpráv nevládních a neziskových organizací.

 “Silicon Wadi” – inovační kultura v Izraeli, její důsledky a možnosti přenosu

Studentk/ka zhodnotí fenomén start-upů a inovační kultury v Izraeli, její zdroje, příčiny, faktory a možnosti přenositelnosti tohoto inovačního étosu do České Republiky. Nabídne rovněž hlubší zamyšlení nad vztahem mezi raným sionistickým utopismem a rolí současné start-upové horečky na sebevědomí a sebeprezentaci židovského státu.

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. 

Etiopie jako regionální hegemon: soupeření o Nil a vztahy s Egyptem a Súdánem

Dynamika vztahů mezi Rohem Afriky a Arabským poloostrovem

Migrace v Rohu Afriky

Monika Baumanová, MA, Ph.D.

1. Architektura islámského domu – srovnání současnosti a historie (ve vybraném regionu)
2. Německý kolonialismus v Africe (vybrané aspekty, např. ekonomické, společenské, kulturní dědictví atp.)
3. Britský kolonialismus v Africe (vybrané aspekty, např. ekonomické, společenské, kulturní dědictví atp.)4. Společenské souvislosti a historie vývoje vybraného města v kontextu Islámu Postup při zadávání BP/DP

Student, který si v posledním roce standardní doby studia chce zapsat předmět Diplomový seminář (dále jen DPS) postupuje takto:

  1. Zvolí si téma. Domluví se s vedoucím práce na zásadách vypracování práce a seznamu doporučené literatury.
  2. Vyplní elektronicky formulář „Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce“, který je k dispozici na http://portal.zcu.cz, „Moje studium“, „Kvalifikační práce“, „Vyplnit podklady pro zadání BP/DP“. Z podkladu pro zadání práce musí být jasné, jak bude student při vypracování práce postupovat. V každém podkladu musí být uveden cíl práce, přístup, metody, výběr pramenů apod. Tento formulář bude sloužit jako podklad pro závazné zadání bakalářské/diplomové práce.  Detailní informace o zadání práce v Portálu: http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/vyuka_vypisovani-vskp.html.
  3. Zadávání doporučené literatury se řídí normou ČSN ISO 690, která je uvedena webových stránkách http://www.knihovna.zcu.cz/diplomove_prace.php  pod názvem Informace ke kvalifikačním pracím – Citace.
  4. Formulář „Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce“ uložte v Portálu nejpozději do 15. května předposledního roku studia. Po té vám bude téma vaším vedoucím práce schváleno nebo vráceno k doplnění. Tento podklad je zavazující, o každou změnu musí student žádat na studijním oddělení. Zadání schvaluje oborová rada. Oznámení o schválených a neschválených tématech budou zveřejněny na webu katedry do 30. června předposledního roku studia.
  5. Oficiální zadání BP/DP si studenti vyzvednou na sekretariátu katedry na začátku ZS posledního roku studia, nejpozději však do konce října.

 


 

Otázky ke Státním závěrečným zkouškám pro ak. rok 2022/2023

Státnicové otázky pro navazující program Kulturní studia Blízkého východu (NOVÝ PROGRAM):

KBS/TMNSZKBS/SDNSZKBS/NNSZKBS/ZNSZKBS/INSZ

Státnicové otázky pro navazující program Blízkovýchodní studia (STARÝ PROGRAM):

KBS/SNSZKBS/SNNSZKBS/JUNSZKBS/ISNSZKBS/STNSZ

                                                 kbs_logo_cz_cmyk

Patička