Přejít k obsahu

Postup při zadávání BP/DP pro ak. rok odevzdání 2021/2022

Vážené studentky, vážení studenti,

vypsaná témata bakalářských a magisterských prací  pro ak. rok odevzdání 2021/2022 najdete v záložce Pro studenty - bakalářské/magisterské studium!

Předložená témata BP a DP byla schválena vedením KBS. Pokud si nevyberete téma z předložené nabídky, jsou všichni akademičtí zaměstnanci KBS připraveni s Vámi konzultovat Vaše vlastní náměty. Vlastní témata pak podléhají dodatečnému schválení.

Veškeré informace o zadání bakalářských a magisterských prací najdete ve Vyhlášce děkana č. č. 1D/2020 viz Vnitřní předpisy.

Postup při zadávání BP/DP

Student, který si v posledním roce standardní doby studia chce zapsat předmět Bakalářský seminář (dále jen BPS) nebo Diplomový seminář (dále jen DPS) postupuje takto:

  1. Zvolí si téma. Domluví se s vedoucím práce na zásadách vypracování práce a seznamu doporučené literatury.
  2. Vyplní elektronicky formulář „Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce“, který je k dispozici na http://portal.zcu.cz, „Moje studium“, „Kvalifikační práce“, „Vyplnit podklady pro zadání BP/DP“. Z podkladu pro zadání práce musí být jasné, jak bude student při vypracování práce postupovat. V každém podkladu musí být uveden cíl práce, přístup, metody, výběr pramenů apod. Tento formulář bude sloužit jako podklad pro závazné zadání bakalářské/diplomové práce.  Detailní informace o zadání práce v Portálu: http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/vyuka_vypisovani-vskp.html.
  3. Zadávání doporučené literatury se řídí normou ČSN ISO 690, která je uvedena webových stránkách http://www.knihovna.zcu.cz/diplomove_prace.php  pod názvem Informace ke kvalifikačním pracím – Citace.
  4. Formulář „Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce“ uložte v Portálu nejpozději do 15. května předposledního roku studia. Po té vám bude téma vaším vedoucím práce schváleno nebo vráceno k doplnění. Tento podklad je zavazující, o každou změnu musí student žádat na studijním oddělení. Zadání schvaluje oborová rada. Oznámení o schválených a neschválených tématech budou zveřejněny na webu katedry do 30. června předposledního roku studia.
  5. Oficiální zadání BP/DP si studenti vyzvednou na sekretariátu katedry na začátku ZS posledního roku studia, nejpozději však do konce října.


17.03.21

Zpět na seznam aktualit

Patička