Přejít k obsahu

Bližší informace

Vážené uchazečky a uchazeči o studium bakalářského/magisterského programu Blízkovýchodní studia,

studijní programy Blízkovýchodní studia jsou zaměřeny na komplexní poznávání historie, kultury, náboženství i jazyků Blízkého východu a severní Afriky, reagují přitom zároveň na zvýšenou potřebu současné české a západní společnosti vyrovnat se s naléhavými sociálními, kulturními, politickými a bezpečnostními výzvami, které přináší soužití s tímto regionem v podmínkách globalizace, transnacionálních sociálních vazeb a sítí, rozsáhlých migračních procesů a podobně.

O svém studiu a možnostech dalšího uplatnění v nejrůznějších oborech vypovídají naši absolventi (Slovo absolventů).

Profil absolventa bakalářského programu Blízkovýchodní studia

Podstatou profilu absolventa bakalářského studijního programu Blízkovýchodní studia je schopnost orientovat se komplexně v dějinách i v současném prostředí regionu Blízkého východu a severní Afriky. Bakalářský studijní program je ze zákona zaměřen na vzdělávání a výchovu odborníků, kteří by měli být dobře vybaveni pro samostatnou činnost a působení v kvalifikovaném pracovním prostředí, a na přípravu posluchačů, kteří se budou ucházet o studium v odpovídajících navazujících magisterských programech. Posluchači bakalářského studijního programu Blízkovýchodní studia se v průběhu studia postupně seznámí s dějinami a kulturou regionu Blízkého východu a severní Afriky od starověku po současnost, z různých perspektiv s problematikou islámu, judaismu i dalších regionálních duchovních tradic. Zároveň se stanou pokročilými praktickými uživateli jednoho ze stěžejních jazyků, arabštiny, perštiny nebo ivritu. Znalosti získané teoretickým studiem, ať už jazyků či jiných předmětů, studenti procvičují či prohlubují na studijních pobytech a jazykových kurzech v blízkovýchodních i evropských zemích. Vedle toho ke zvyšování kompetencí studentů slouží programy mobility Erasmus+ a INTER. Tyto aktivity přirozeně posilují postavení absolventů Blízkovýchodních studií na trhu práce.

Absolventi bakalářského studijního oboru Blízkovýchodní studia jsou adekvátně připraveni pro studium navazujícího studijního programu Blízkovýchodní studia na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni, případně pro studium jiného příbuzného programu. Pokud jde o uplatnění na trhu práce, absolventi jej naleznou především v organizacích, institucích a firmách, které navazují obchodní, kulturní, humanitární a vědecké kontakty s jednotlivými zeměmi Blízkého východu a severní Afriky. Může jít o zaměstnání na ministerstvech zahraničních věcí, obchodu, kultury, o práci na zastupitelských úřadech, v bezpečnostních složkách, v kulturních a humanitárních institucích, obchodních organizacích, průmyslových exportních podnicích, ve vzdělávacích institucích, školách a muzeích. Kromě toho mohou absolventi využít své faktografické a jazykové znalosti spojené s regionem Blízkého východu a severní Afriky v mediální sféře, turistickém ruchu, tlumočnictví, překladatelství a podobně. Uplatnění naleznou rovněž ve státních i nevládních organizacích, které se zaměřují na integraci osob pocházejících z Blízkého východu, které se krátkodobě či dlouhodobě zdržují na území České republiky.

Profil absolventa magisterského programu Blízkovýchodní studia

Podstatou profilu absolventa navazujícího magisterského studijního programu Blízkovýchodní studia je schopnost orientovat se komplexně a kompetentně v dějinách i v současné kulturní, sociální, politické, demografické i ekonomické situaci regionu Blízkého východu a severní Afriky. Magisterský studijní program je ze zákona zaměřen na vzdělávání a výchovu odborníků, kteří by měli být dobře vybaveni pro samostatnou činnost a působení v kvalifikovaném pracovním prostředí, a na přípravu posluchačů, kteří se budou v tomto případě ucházet o studium v doktorských programech teritoriálního, antropologického, etnologického, historického nebo politologického zaměření. Studenti studijního programu Blízkovýchodní studia rozvíjejí a prohlubují své faktografické znalosti, vědomí souvislostí mezi různými událostmi a sociálními fenomény, více akcentují teoretické a metodologické otázky v rámci uplatňovaných disciplín. Znalosti získané teoretickým studiem studenti prohlubují či procvičují na studijních pobytech a jazykových kurzech v blízkovýchodních, severoafrických i evropských zemích. Vedle toho ke zvyšování kompetencí studentů slouží programy mobility Erasmus+ a INTER. Tyto aktivity posilují kromě jiného jazykovou vybavenost a tím také postavení absolventů Blízkovýchodních studií na trhu práce.

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Blízkovýchodní studia jsou adekvátně připraveni pro studium v relevantních doktorských oborech, jakož i pro působení v relevantních vědeckých institucích. Pokud jde o uplatnění na trhu práce, absolventi jej naleznou především v organizacích, institucích a firmách, které navazují obchodní, kulturní, humanitární a vědecké kontakty s jednotlivými zeměmi Blízkého východu. Může jít o zaměstnání na ministerstvech zahraničních věcí, obchodu, kultury, o práci na zastupitelských úřadech, v bezpečnostních složkách, v kulturních a humanitárních institucích, obchodních organizacích, průmyslových podnicích, ve vzdělávacích institucích, školách a muzeích, sociologických agenturách a podobně. Kromě toho mohou absolventi využít své faktografické a jazykové znalosti spojené s regionem Blízkého východu v mediální sféře, turistickém ruchu, tlumočnictví, překladatelství, v institucích organizujících volební dohled a podobně. Uplatnění naleznou rovněž ve státních i nevládních organizacích, které se zaměřují na integraci osob pocházejících z Blízkého východu, které se krátkodobě či dlouhodobě zdržují na území České republiky.

U uchazeče o magisterský program se předpokládá pokročilá znalost arabštiny nebo ivritu (úroveň B2), jeden z těchto jazyků je třeba během studia zvládnout na požadované úrovni (viz studijní plán).

Možnost úpravy podmínek studia:

Na možnosti úpravy podmínek studia se lze domluvit s vedoucím katedry a vyučujícími. Úprava podmínek studia spočívá v tom, že účast studenta na přednáškách a cvičeních je zcela nebo zčásti nahrazena samostudiem doporučené literatury, konzultacemi a vypracováním samostatných prací. Avšak pro úspěšné splnění jazykového bloku doporučujeme pravidelnou docházku.

Přijetí ke studiu (Bc.):

Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou a složení přijímacího testu. Předběžné znalosti blízkovýchodních jazyků nejsou požadovány. Podrobné informace poskytují stránky Fakulty filozofické - ZDE.

Přijetí ke studiu (Mgr.):

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje 40 otázek z historie, kultury a reálií Blízkého východu (od starověku po současnost).

Doporučená literatura pro přijímací test na bakalářský program:

Segment starověké dějiny Blízkého východu:

Nováková Nea, Pecha Lukáš, Rahman Furat (1998): Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum.

Roaf, Michael (1998): Svět staré Mezopotámie a starověkého Blízkého východu. Praha: Knižní klub.

Segment středověké, novověké a moderní dějiny Blízkého východu:

Lewis, Bernard (2000): Dějiny Blízkého východu. Praha: NLN.

Ježová Michaela, Burgrová Helena (eds.)(2012): Současný Blízký východ. Politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé světové války do současnosti. Brno: Barrister & Principal, o.s.

Segment islamologie:

Kropáček, Luboš (2011): Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad.

Ostřanský, Bronislav (2009): Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti. Praha: Libri.

Korán. Přeložil Ivan Hrbek. Praha: Academia, 2000.

Segment judaistika:

Fishbane, Michael A. (2003): Judaismus - Zjevení a tradice. Praha: Prostor.
Divecký, Jan (2005): Židovské svátky. Praha: P3K.
Schunert, Kurt (2006): Židovské náboženství v proměnách věků. Praha: Vyšehrad.

 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na tajemnici naší katedry, Mgr. Ivetu Nocarovou (377635353, 735713901), email: inocarov@kbs.zcu.cz

 

Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

zástupce vedoucího Katedry blízkovýchodních studií

 

 

 

 

Patička