Přejít k obsahu

Bližší informace o studijních programech

Vážené uchazečky a uchazeči o studium bakalářského nebo magisterského programu Kulturní studia Blízkého východu,

na Katedře blízkovýchodních studií se snažíme vychovávat odborníky připravené komunikovat a hájit zájmy České republiky ve vztahu k regionu Blízkého východu a severní Afriky. Naší specialitou je kombinace praktické jazykové přípravy s komplexním studiem kultur, náboženství, dějin a náboženství v těchto zemích s důrazem na současnost, při kterém klademe důraz na schopnost studentů pohybovat se v terénu, pružně reagovat na aktuální dění v regionu a provádět základní analýzu aktuálního dění. Předpokladem solidního poznání společností regionu jsou studijní a výzkumné pobyty v daných zemích, katedra proto podporuje studenty ve studijních cestách do regionu všemi dostupnými nástroji.

1) Kulturní studia Blízkého východu – bakalářský program

Charakteristika programu

Mezioborový bakalářský studijní program Kulturní studia Blízkého východu je zaměřen na historický vývoj a rozmanitost kultur regionu Blízkého východu a severní Afriky od starověku do současnosti s důrazem na moderní a soudobé společnosti a státy. Studenti si vytvoří rozsáhlý soubor faktografických znalostí o minulých i současných blízkovýchodních kulturách, díky znalosti relevantních teoretických pojetí a metod vybraných společenských a humanitních věd zároveň získají potřebné nástroje pro porozumění různým kulturním prvkům či vzorcům a jejich vývoji. V rámci přístupů a poznatků zejména kulturní a sociální antropologie, historie a religionistiky jsou studenti seznamováni s kulturními fakty a procesy v daných historických souvislostech a podobách, významná pozornost je přitom věnována důležitým náboženským tradicím. Volitelné předměty profilujícího základu přitom zaručují studentům možnost usilovat o hlubší znalost v jednom ze tří specializačních celků, islámu, judaismu a starověkých náboženství Blízkého východu. Nedílnou součást programu pak přirozeně tvoří studium vybraného pramenného regionálního jazyka, arabštiny, moderní hebrejštiny, perštiny nebo akkadštiny.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Kulturní studia Blízkého východu se bezpečně orientuje v diverzitě a vývoji kultur a specifických kulturních prostředí Blízkého východu a severní Afriky v širším historickém kontextu s důrazem na moderní a současné společnosti a státy. Absolvent tohoto mezioborově pojatého programu je vybaven znalostmi dějin a kultury regionu od starověku po současnost, zná základy relevantních náboženských tradic, identifikuje a v daných souvislostech rozumí konkrétním sociálním normám, konvencím, zvykům, hodnotám, náboženským idejím, symbolům. Zároveň se stává praktickým uživatelem jednoho z blízkovýchodních jazyků. Pro porozumění kulturním systémům a kulturním reáliím regionu absolvent využívá teoretických poznatků získaných v rámci mezioborové perspektivy kulturní antropologie a sociologie, historických věd a religionistiky. Znalosti a dovednosti získané v povinných i volitelných předmětech absolvent dle svého zájmu prohloubil díky nabídce studijních pobytů a jazykových kurzů v blízkovýchodních i evropských zemích při využití různých programů mobility.

Naši absolventi pracují v diplomatických službách a bezpečnostních složkách státu, potkáte je na personálních a marketingových odděleních nadnárodních společností, podnikají v oblasti export/import nebo v cestovním ruchu. Naleznete mezi nimi zahraniční korespondenty celostátních médií, koordinátory rozvojové spolupráce, zaměstnance muzeí, nacházejí uplatnění rovněž jako terénní výzkumníci, průvodci nebo pořadatelé kulturních akcí a podobně.

Studijní plán

Předměty Bc

Přijímací řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje 70 otázek z kultury, dějin a náboženství regionu Blízkého východu a severní Afriky a všeobecného přehledu (základy společenských věd, historie, umění aj.) odpovídajících přibližně úrovni středoškolských znalostí. Předběžné znalosti blízkovýchodních jazyků nejsou požadovány.

Doporučená literatura

Nováková Nea, Pecha Lukáš, Rahman Furat (1998): Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum.

Lewis, Bernard (2000): Dějiny Blízkého východu. Praha: NLN.

Ježová Michaela, Burgrová Helena (eds.)(2012): Současný Blízký východ. Politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé světové války do současnosti. Brno: Barrister & Principal, o.s.

Kropáček, Luboš (2011): Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad.

Fishbane, Michael A. (2003): Judaismus: Zjevení a tradice. Praha: Prostor.

 

2) Kulturní studia Blízkého východu – magisterský program

Charakteristika programu

Interdisciplinární navazující magisterský studijní program Kulturní studia Blízkého východu slouží právě k přípravě budoucích expertů na kulturní diverzitu regionu Blízkého východu a severní Afriky, kteří se po absolutoriu uplatní jako kvalifikovaní odborníci v organizacích a institucích, jejichž aktivity souvisí se studovaným regionem nebo naváží studiem v relevantních doktorských programech. V rámci studijního plánu jsou prohlubovány a rozšiřovány již existující faktografické a teoretické znalosti, identifikovány a analyzovány subtilnější souvislosti mezi událostmi, jevy, procesy, trendy a podobně. Kulturní jevy, sociální normy, konvence, zvyky, hodnoty, náboženské ideje, symboly jsou identifikovány, analyzovány a interpretovány v širším dějinném kontextu dvacátého a zejména jednadvacátého století. Nadto je ovšem velký důraz kladen na diskutování různých metodologických otázek, teorií, na reflexi současného stavu příslušných disciplín, jejich aktuálních otázek a výzev a podobně. Povinně volitelné předměty přitom zaručují studentům možnost usilovat o hlubší znalost v jednom ze tří oborových celků, islámských studiích, židovských studiích a studiích náboženství starověkého Blízkého východu. Nedílnou součást programu pak logicky tvoří výuka volitelných pramenných regionálních jazyků, arabštiny, ivritu, perštiny a akkadštiny. Studenti jsou motivováni a vedeni k provádění vlastních terénních výzkumů na základě získaného důkladného teoreticko-metodologického základu v dané interdisciplinární perspektivě.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Kulturní studia Blízkého východu se bezpečně a kompetentně orientuje v diverzitě a vývoji kultur a specifických kulturních prostředí Blízkého východu a severní Afriky v širším historickém kontextu, ovšem se zásadním důrazem na současné společnosti a státy. Pro porozumění kulturním systémům a kulturním reáliím regionu absolvent využívá teoretických poznatků získaných v rámci interdisciplinárního přístupu kulturní antropologie a sociologie, historických věd a religionistiky. V tomto rámci dokáže kontextuálně analyzovat a interpretovat náboženské tradice, sociální normy, konvence, zvyky, hodnoty, náboženské ideje, symboly a podobně. Je praktickým uživatelem jednoho z blízkovýchodních jazyků. Znalosti a dovednosti získané teoretickým studiem v rámci povinných, povinně volitelných a jazykových předmětech absolvent dle svého zájmu prohloubil díky nabídce studijních pobytů a jazykových kurzů v blízkovýchodních i evropských zemích.

Absolvent programu je adekvátním způsobem vybaven pro samostatnou činnost a působení v kvalifikovaném pracovním prostředí včetně relevantních vědeckých institucí, jakož i pro navazující studium v doktorských programech antropologického, etnologického, historického, religionistického či jiného relevantního zaměření. Pokud jde o uplatnění na trhu práce, absolvent jej nalezne jak ve veřejné, tak v soukromé sféře, v organizacích, institucích a firmách, které navazují kulturní, obchodní, humanitární a vědecké kontakty s jednotlivými zeměmi Blízkého východu a severní Afriky. Může jít o zaměstnání na ministerstvech zahraničních věcí, průmyslu a obchodu, kultury, o práci na zastupitelských úřadech, v bezpečnostních složkách, v kulturních a humanitárních institucích, obchodních organizacích, průmyslových podnicích, ve vzdělávacích institucích, školách a muzeích, sociologických agenturách a podobně. Kromě toho mohou absolventi využít své faktografické i teoretické a jazykové znalosti spojené s regionem Blízkého východu a severní Afriky v mediální sféře, turistickém ruchu, tlumočnictví, v institucích organizujících volební dohled, v mezinárodních organizacích s blízkovýchodní agendou (EU, OSN apod.). Uplatnění naleznou rovněž ve státních i nevládních organizacích zaměřujících se na integraci osob pocházejících z Blízkého východu a severní Afriky, které se krátkodobě či dlouhodobě zdržují na území České republiky.

Studijní plán

Předměty Mgr

Přijímací řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje 60 otázek zaměřených na kulturu, dějiny a náboženství regionu Blízkého východu a severní Afriky s důrazem na 20. a 21. století a rovněž na základy vybraných humanitních a společenských věd. Předběžné znalosti blízkovýchodních jazyků nejsou požadovány.

Doporučená literatura

Schulze, Reinhard. Dějiny islámského světa ve 20. století. Praha: Atlantis, 2007.

Kropáček, Luboš. Blízký východ na přelomu tisíciletí: dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1999.

Tydlitátová, Věra. Dějiny přemýšlení o náboženství a víře. Plzeň: Nakladatelství ZČU, 2010.

Schubert, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků: zdroje - teologie - filosofie - mystika. Praha: Vyšehrad, 1999.

Ježová Michaela, Burgrová Helena (eds.)(2012): Současný Blízký východ. Politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé světové války do současnosti. Brno: Barrister & Principal, o.s.

Soukup, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2004.

 

Možnost úpravy podmínek studia:

Na možnosti úpravy podmínek studia se lze domluvit s vedoucím katedry a vyučujícími. Úprava podmínek studia spočívá v tom, že účast studenta na přednáškách a cvičeních je zčásti nahrazena samostudiem doporučené literatury, konzultacemi a vypracováním samostatných prací. Avšak pro úspěšné splnění předmětů z jazykového bloku musíme důrazně doporučit pravidelnou docházku.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na tajemnici naší katedry, Mgr. Ivetu Nocarovou (377635353, 735713901), email: inocarov@kbs.zcu.cz

 

Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

vedoucí Katedry blízkovýchodních studií                  

 DK-foto

 

 

Patička