Přejít k obsahu

Test nanečisto

Ukázkový přijímací test na bakalářský program Blízkovýchodní studia

(včetně části ověřující nejzákladnější znalost anglického jazyka)

 

 1. S kterým nebeským tělesem byl spojován mezopotamský bůh Šamaš?
1) s Venuší
2) se  Sluncem
3) s Jupiterem
4) s Měsícem


 1. Teroristické útoky na newyorské Světové obchodní centrum, madridské vlaky a londýnské metro 
  se odehrály:
1) v říjnu 2000, květnu 2002 a prosinci 2004
2) v září 2001, prosinci 2003 a březnu 2004
3) v září 2001, březnu 2004 a červenci 2005
4) v listopadu 2001, srpnu 2007 a dubnu 2006 

 1. Edikt milánský znamenal:
1) zákaz křesťanství v římské říši
2) usmíření židovské a křesťanské víry v římské říši
3) legalizace křesťanství v římské říši
4) zákaz židovského náboženství v římské říši
 
 1. Korán na jednom místě uvádí, že prorok Muhammad byl „ummí“. Tento termín je muslimskými teology 
  vykládán jako:
1) negramotný
2) vševědoucí
3) z Boha narozený
4) poslední z proroků
 
 1. Který asyrský panovník založil rozsáhlou knihovnu, jež byla odkryta A. H. Layardem v troskách 
  starověkého města Ninive?
1) Aššurnasirpal II.
2) Asarhaddon
3) Aššurbanipal
4) Sinacherib
 
 1. Který z následujících států nepatří mezi muslimské země?
1) Súdán
2) Somálsko
3) Kongo
4) Írán
 
 1. Bedřich Hrozný se proslavil rozluštěním:
1) chetitského písma
2) staroperského písma
3) chetitského jazyka
4) sumerského jazyka
 
 1. Která staročeská epická báseň nás zavede do starověkých dějin Íránu a Indie:
1) Barlaam a Josafat
2) Kalila a Dimna
3) Alexandreis
4) Tandariáš a Horibella
 
 1. Gnóze je:
1) prvotní křesťanská obec
2) označení souhrnu doktrín prosazujících osvobození od papežství
3) duchovní hnutí pozdního starověku spojující náboženství s filozofií
4) alexandrijské hnutí podporující asketický způsob života
 
 1. Formule „Ve jménu Boha milosrdného, slitovného“, která uvozuje jednotlivé kapitoly svatého písma 
  muslimů, Koránu, se nazývá:
1) šaháda
2) basmala
3) mandala
4) šaríca
 
 1. Perikopa je:
1) ústní tradice
2) krátká modlitba
3) krátký úsek čtený z Písma
4) věrnost ústní tradici
 
 1. Jak se jmenuje židovský svátek, který připomíná vysvobození z egyptského zajetí?
1) Jom kipur
2) Tiša be-av
3) Pesach
4) Jom ha-acma´ut
 
 1. Která z následujících zemí nepatřila mezi koloniální velmoci?
1) Nizozemí
2) Belgie
3) Portugalsko
4) Bulharsko
  
 1. Mezi židovské náboženské skupiny z období druhého chrámu nepatří:
1) farizejové
2) saducejové
3) sunnité
4) esejci
 
 1. Příšera, kterou zabil bůh Marduk v mýtu o stvoření světa Enúma eliš, se jmenovala:
1) Chuvava
2) Apsú
3) Anzú
4) Tiámat
 
 1. Prorok Muhammad zemřel v roce:
1) 756
2) 632
3) 521
4) 812
 
 1. Muslimové nikdy nevládli:
1) ve Španělsku
2) na Sicílii
3) v Bosně
4) na britských ostrovech
 
 1. Suezský průplav se nachází mezi:
1) mezi Mrtvým a Středozemním mořem
2) mezi Středozemním mořem a Atlantským oceánem
3) mezi Rudým a Středozemním mořem
4) mezi Tyrhénským a Jónským mořem
 
 1. Ikonoklasmus je:
1) heretické hnutí prosazující kult Panny Marie
2) nauka prvních islámských myslitelů
3) hnutí odmítající křesťanské náboženství
4) hnutí v Byzanci odmítající zobrazení svatých
 
 1. Jeden z hlavních pilířů politiky Muammara Kaddáfího se stala:
1) Bílá kniha
2) Červená kniha
3) Zelená kniha
4) Černá kniha
 
 1. K takzvané Šestidenní válce došlo v roce:
1) 1948
2) 1956
3) 1967
4) 1973
 
 1. Podle akkadského Eposu o Gilgamešovi se hrdina, který přežil potopu, jmenoval:
1) Atram-chasís
2) Uta-napištim
3) Enkidu
4) Ziusudra
 
 1. Bénazír Bhuttová byla významnou političkou:
1) v Sýrii
2) v Turecku
3) v Pákistánu
4) v Kuvajtu
 
 1. Autorem českého překladu Koránu vydaného poprvé roku 1972 je:
1) Ivan Klíma
2) Luboš Kropáček
3) Ivan Hrbek
4) Felix Tauer
 
 1. Mezi významné kabalisty 16. století patřil:
1) Theodor Herzl
2) Izák Luria
3) Moses Mendelssohn
4) Jehuda ha-Nasi
 
 1. Edikt milánský vydává císař:
1) Constantius
2) Marcus Aurelius
3) Valentinianus I.
4) Constantinus I.
 
 1. Prorok Muhammad pocházel z kmene:
1) Kurajšovců
2) Ahmadovců
3) Ghassánovců
4) Sasánovců
  
 1. Vůdcem islámské revoluce v Íránu byl:
1) Muhammad Sadr
2) ájatolláh Chomejní
3) Alí Šaríatí
4) ájatolláh Táleghání
 
 1. Akkadský jazyk patří do jazykové rodiny:
1) drávidské
2) semitohamitské
3) altajské
4) indoevropské
 
 1. Islámští šíité si každoročními procesími plnými sebetrýznění připomínají smrt imáma:
1) Alího
2) Husajna
3) Muhammada
4) Hasana
 
 1. Bar Kochba byl název pro:
1) kultické nádobí v Chrámu
2) sedmiramenný svícen
3) vůdce židovského povstání
4) židovského krále
 
 1. Dárfúrský konflikt se odehrává v současném:
1) Íránu
2) Súdánu
3) Uzbekistánu
4) Egyptě
 
 1. Nový zákon obsahuje 4 evangelia:
1) podle Tomáše, Petra, Lukáše, Jana
2) podle Barnabáše, Marka, Tomáše, Jana
3) podle Matouše, Petra, Lukáše, Jana
4) podle Matouše, Marka, Lukáše, Jana
 
 1. Arabsko-islámský vpád do Evropy byl zastaven Karlem Martelem v roce:
1) 532 n.l.
2) 732 n.l.
3) 1792 n.l.
4) 1526 n.l.
  
 1. Avicenna (Ibn Sína) byl:
1) lékařem, filosofem a přírodovědcem
2) místodržícím osmanského sultána
3) králem Palestiny v období Osmanů
4) překladatelem Bible do arabštiny
 
 1. Kdo z jmenovaných nebyl izraelským králem?
1) Áron
2) Šalomoun
3) Saul
4) David
 
 1. Anwar Sadat byl:
1) syrský disident
2) egyptský prezident
3) saúdský princ
4) marocký básník
 
 1. Maronité jsou:
1) křesťanská církev syrského původu
2) apokalyptický proud navazující na Jana Křtitele
3) ší´itské duchovenstvo
4) reformistické islámské hnutí
 
 1. Bogomilové jsou:
1) křesťanská sekta prosazující asketický způsob života
2) islámský mystický proud na Balkáně
3) židovská sekta horlivců bojujících za svobodu Judeje
4) skupina islámských teologů v Bosně
 
 1. Perský král, který dobyl roku 539 př. n. l. Babylón a svrhl posledního babylónského panovníka 
  Nabonida, se jmenoval:
1)Kambýsés II.
2)Dáreios II.
3)Kýros II.
4)Atraxerxés II.
 
 1. Přízvisko Atatürk si vysloužil:
1) Husní Mubárak
2) Necmettin Erbakan
3) Muhammad V.
4) Mustafa Kemal
 
 1. Enki vystupoval v mezopotamských textech jako:
1) Gilgamešův společník a přítel:
2) bůh moudrosti
3) bůh rolnictví
4) bůh pastevectví
 
 1. Který z následujících států není členem Africké unie:
1) Tunisko
2) Alžírsko
3) Maroko
4) Egypt
 
 1. Jak se nazývá hlavní město Ecuadoru?
1) Quito
2) Guayaquil
3) Iquitos
4) Arequipa
 
 1. Kdy došlo k povstání Makabejských?
1) V roce 586 př. n. l.
2) V letech 167-164 př. n. l.
3) V letech 132-135 n. l.
4) V roce 200 n. l.
 
 1. Který z následujících jazyků nepatří mezi semitské:
1) Arabština
2) Ugaritština
3) Ivrit
4) Chetitština
 
 1. Autorem knihy „Satanské verše“ je:
1) Táhá Husajn
2) Salman Rushdie
3) Nagíb Mahfúz
4) Orhan Pamuk
 
 1. Epištola je:
1) literární forma textu Starého zákona
2) literární forma textu Koránu
3) literární forma textu Nicejského koncilu
4) literární forma textu Nového zákona
  
 1. Nejstarší příběhy o Gilgamešovi byly napsány v jazyce:
1) akkadském
2) chetitském
3) elamském
4) sumerském
 
 1. V letech 1970 až 2000 byl prezidentem Sýrie:
1) Míšíl Aflaq
2) Mustafá Sibáí
3) Háfiz Asad
4) Naváz Šaríf
 
 1. Co označuje termín halacha?
1) modlitební řemínky
2) devítiramenný svícen
3) židovské náboženské právo
4) židovskou liturgii
 
 1. Ve kterém evangeliu se vyskytuje termín logos?
1) V Matoušově
2) V Markově
3) V Janově
4) V Lukášově
 
 1. Který renesanční český cestovatel podnikl pouť do Jeruzaléma?
1) Václav Šašek z Bířkova
2) Lev z Rožmitálu
3) Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
4) Jáchym Ondřej Šlik
 
 1. Saddám Husajn byl čelným představitelem strany:
1) Mudžáhidín-e chalq
2) Wafd
3) FLN
4) Baas
 
 1. K velkému pogromu na pražské Židy došlo v roce:
1) 895
2) 1389
3) 1492
4) 1891
  
 1. Která z následujících zemí přijala jako první křesťanství za státní náboženství:
1) Rakousko
2) Bangladéš
3) Etiopie
4) Svatý Tomáš a Princův ostrov
 
 1. Muammar Kaddáfí byl nejvyšším představitelem:
1) Libye
2) Alžírska
3) Egypta
4) Tuniska
 
 1. Svatý Pavel pocházel z:
1) Efezu
2) Milétu
3) Tarsu
4) Páfu
 
 1. Šalomounova dynastie odvozující svůj původ od krále Šalomouna a jeho syna Menelika 
  vládla až do roku 1974 v:
1) Jemenu
2) Ománu
3) Somálsku
4) Etiopii
 
 1. Jan Damašský byla osobnost:
1) islámské ortodoxie
2) křesťanského východu
3) židovského mysticismu
4) křesťanského západu
 
 1. Hlavním městem Maroka je:
1) Casablanca
2) Marakéš
3) Fás
4) Rabat
 
 1. Jak se jmenuje současný izraelský předseda vlády?
1) Ariel Šaron
2) Benjamin Netanjahu
3) Šimon Peres
4) Ehud Omert
 
 1. Při jakém svátku je v judaismu zakázáno jíst cokoliv kvašeného?
1) Purim
2) Pesach
3) Šavuot
4) Sukot
 
 1. Jak se jmenuje řecký básník, který je autorem děl Práce a dni (řec. Ergai kai hemerai) a
    Zrození bohů (řec. Theogonia)?
1) Homér
2) Aischilos
3) Praxytelés
4) Hésiodos
 
 1. Jak se jmenuje autor knihy Posvátno?
1) Sigmund Freud
2) Rudolf Otto
3) Elias Canetti
4) Jan Patočka
 
 1. Geniza je místo pro:
1) odkládání zbytků obětí
2) ukládání poškozených Biblí a modlitebních knih a rituálních předmětů
3) posvátnou svatyni významného egyptského hodnostáře
4) posvátné místo, které spravovali boží služebníci
 
 1. Jarmúk je:
1) starověké město na břehu Jordánu.
2) falický symbol boha Baala.
3) hora v pohoří Zagros
4) potok
 
 1. Idol je:
1) předmět kultovního uctívání
2) místo modlitby
3) svatá osoba
4) modlitba
 
 1. Hereze znamená:
1) proud odpadlický od ortodoxie
2) uchýlení se k mnišskému životu
3) vyznávání jediného boha
4) reforma náboženství
 
 1. Původním jazykem Koránu je:
1) perština
2) arabština
3) turečtina
4) kurdština
 
 1. Termínem súfí v islámu označujeme:
1) pokrm, kterým se ukončuje ramadánový půst
2) příznivce Muhammadova protivníka Súfáního
3) islámského mystika
4) vlněný sváteční oblek proroka Muhammada
 
 1. Eufemizmus je:
1) nahrazení hrubého nebo nepříjemného výrazu výrazem mírnějším
2) feministické hnutí působící od 70. let minulého století
3) teorie popírající rovnost pohlaví
4) hrubý výraz, jehož užíváme místo výrazu jemnějšího
 
 1. Josephus Flavius byl:
1) řecký filozof a lékař
2) římský císař z rodu Flaviovců
3) historik
4) prokurátor provincie – Palestina
 
 1. Jak se jmenuje biblická kniha, která popisuje příchod izraelských kmenů do Kanaánu?
1) Genesis
2) Exodus
3) Jozue
4) Kazatel
 
 1. Polatinštěné arabské jméno filozofa Ibn Rušda zní:
1) Aristoteles
2) Avicenna
3) Aristeos
4) Averroes
 
Klíč 
Otázka
Odpověď
Otázka
Odpověď
Otázka
Odpověď
1
2
26
4
51
3
2
3
27
1
52
3
3
3
28
2
53
3
4
1
29
2
54
4
5
1
30
2
55
2
6
3
31
3
56
3
7
3
32
2
57
1
8
3
33
4
58
3
9
3
34
2
59
4
10
2
35
1
60
2
11
3
36
1
61
4
12
3
37
2
62
2
13
4
38
1
63
2
14
3
39
1
64
4
15
4
40
3
65
2
16
2
41
4
66
2
17
4
42
2
67
4
18
3
43
3
68
1
19
4
44
1
69
1
20
3
45
2
70
2
21
3
46
4
71
3
22
2
47
2
72
1
23
3
48
4
73
3
24
3
49
4
74
3
25
2
50
3
75
4

 

 I won’t come unless you _____ me.

1) will invite

2) invite         

3) don’t invite           

4) won’t invite

 

You eyes are red! Yes, I know. I _____.

1) cried          

2) cry  

3) will cry      

4) have been crying

 

She’s an old friend. I _____ her _____ years.

1) ’ve known, for                  

2) know, for   

3) ’ve known, since   

4) know, since

 

As soon as she came in I knew I _____ her before.

1) have seen   

2) saw

3) had seen    

4) will have seen

                       

I went to London _____ clothes.

1) for buy

2) for to buy

3) for buying

4) to buy

 

You can’t live very long without _____.

1) to eat

2) eat

3) eating

4) you eat

 

I enjoy _____, but I wouldn’t like _____ it all my life.

1) to teach, to do

2) teaching, doing

3) to teach, doing

4) teaching, to do

 

If you were ever in trouble, I would give you all the help you _____.

1) will need

2) would need

3) need

4) needed

 

If it _____ any colder, it _____ .

1) get, will snow

2) will get, snows

3) gets, will snow

4) will get, snow

 

If nothing else works, try _____ the instructions.

1) have read

2) to read

3) read

4) reading

 

She cycles to work every day, _____ keeps her healthy.

1) that

2) what

3) which

4) where

 

That’s the law _____?

1) is it?

2) isn’t it?

3) are they?

4) aren’t they?

                                                                                                                                                                                                                                                                    

By 2011, she _____  here for twelve years.

1) will live

2) will have lived

3) has lived

4) has been living

 

Congratulations _____ your success.

1) for

2) with

3) on

4) at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Halfway to the office, Paul turned round and _____ back home, because he _____ to turn the gas off.

1) went, had forgotten

2) went, forgot

3) had gone, forgot

4) had gone, had forgotten

 

Klíč 
Otázka
Odpověď
1
2
2
4
3
1
4
3
5
4
6
3
7
4
8
4
9
3
10
4
11
3
12
2
13
2
14
3
15
1

Patička