Přejít k obsahu

Požadavky na bakalářskou práci

Bakalářská práce musí být odevzdaná a nahraná elektronicky nejpozději do 30. 4. 2024. Práce se odevzdává v tištěné a elektronické podobě (Obě verze se musí 100% shodovat).

Před odevzdáním práce věnujte pečlivou pozornost Vyhlášce děkana č. 1D/2020. Všechny závěrečné práce musí splňovat požadavky dle Vyhlášky děkana č. 1D/2020 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech zde.

Práce musí splňovat tyto požadavky: min. 30 stran textu (min. přípustný rozsah je 54 000 znaků vlastního textu - počítáno od úvodu po závěr bez poznámek pod čarou, příloh a seznamu literatury!). Práce musí obsahovat titulní stranu, patitulní stranu, prohlášení, obsah umístěný na začátku práce, úvod, text práce členěný do kapitol, závěr, shrnutí, poznámkový aparát (pokud nejsou poznámky psány pod čarou přímo v textu), seznam literatury/pramenů a cizojazyčné resumé. Všechny tyto informace a vzory ke stažení zde: vzor práce, návod jak vytvořit PDF soubor, desky, titul, patitul, prohlášení.

Před odevzdáním práce student na www.portal.zcu.cz/moje studium/kvalifikační práce vyplní formulář DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ O KVALIFIKAČNÍ PRÁCI. U jednotlivých polí je uvedena nápověda. Rovněž provede nahrání elektronické verze práce do IS/STAG.

Elektronickou verzi práce nahraje student v IS/STAG prostřednictvím webového formuláře v záložce DIPLOMKY (KVALIFIKAČNÍ PRÁCE) ve formuláři DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ O KVALIFIKAČNÍ PRÁCI (Přístup: portál – moje studium – kvalifikační práce – doplnit údaje o DP/BP – elektronická forma kvalifikační práce - je to až na konci nabídky – nahrát soubor). Práce musí být nahrána jako jeden soubor ve formátu pdf. Pro převod práce do pdf souboru je možné využít program PDF Creator, který je nainstalován jako virtuální tiskárna na počítačích v počítačových učebnách sítě webnet. Uživatel pošle textový soubor na tuto tiskárnu a výsledný převedený soubor se uloží v pdf formátu. Bez splnění těchto požadavků nebude práce přijata.

Student odevzdá 1 tištěnou práci v pevné vazbě a 1 ve vazbě kroužkové (vytištěné jednostranně) tajemnici KBS Barboře Polifkové (SP118). Na deskách je vyražen nápis Bakalářská práce, jméno a rok. Součástí práce je Zadání BP, které se do práce volně vkládá. (Pokud student tento podklad ztratí, musí podat na studijním oddělení žádost o vyhotovení nového zadání. Nové zadání se rovněž vystavuje, mění-li se téma, ne název, či vedoucí práce).


 

Témata bakalářských prací vypsaná pro ak. rok odevzdání 2023/2024

Předložená témata BP byla schválena vedením KBS. Pokud si nevyberete téma z předložené nabídky, jsou všichni akademičtí zaměstnanci KBS připraveni s Vámi konzultovat Vaše vlastní náměty. Vlastní témata pak podléhají dodatečnému schválení.

Veškeré informace o zadání bakalářských prací najdete ve Vyhlášce děkana č. č. 1D/2020 viz Vnitřní předpisy.

 
 Mgr. Ivan Ramadan, Ph.D.

 Syřané v Evropě po roce 2011: integrační strategie (ve vybrané zemi EU)

 Ibn Zuhr - dílo a význam 

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. 

Československo-izraelské vztahy po r. 1948

Obraz Izraele a sionismu v československé komunistické propagandě 1950-1989

Feministické hnutí v moderním judaismu (vybraná osobnost)

Jak Izrael zvládal COVID 19

  Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.

- Islámské rodinné právo ve vybrané muslimské zemi
- Historie, učení a vliv vybrané významné islámské rodiny učenců – např. rodina as-Sadr, al-Hakím, aš-Širází, al-Mudarrisí, al-Idrísí, as-Sanúsí atd.
- Život, dílo a vliv soudobého liberálního intelektuála – např. Muhammad Arkoun, Muhammad Tálbí, Hassan Hanáfí, Fathi Osman, Fátima Mernissi atd.
- Historie a současná situace vybrané minority (náboženské i etnické) – např. křesťanské minority v Sýrii, Jordánsku, Egyptě, židovská minorita v Íránu, Kurdové v Iráku, Turecku, Íránu atd.
- Qatarská krize

Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D.

1. Kibuc Bejt Lochamej ha-Gitaot a jeho úloha v izraelské kultuře paměti

Student/ka popíše historii kibucu Bejt Lochamej ha-Gitaot a jeho úlohu v izraelském národním mýtu. Během přípravy práce se předpokládá, že autor/ka daný kibuc osobně navštíví.

 2. Kibuc Jad Mordechaj

Student/ka popíše historii kibucu Jad Mordechaj a jeho úlohu v izraelském národním mýtu. Během přípravy práce se předpokládá, že autor/ka daný kibuc osobně navštíví.

 3. Nové pohledy na Haskalu – židovské osvícenství ve světle postmoderní kritiky

Student/ka se ve své práci pokusí o rešerši nejnovějších trendů ke studiu Haskaly, které jsou ve skutečnosti součástí širšího trendu postmoderní revize vnímání fenoménu evropského osvícenství obecně. Autor/ka představí v první části práce tradiční historický narativ Haskaly a ve druhé části jeho soudobé kritiky a revize.

 4. Evakuace osad v pásmu Gazy a její dopad na izraelskou společnost

Student/ka popíše podrobnou historii evakuace izraelských osad z pásma Gazy a pokusí se o reflexi diskuze, kterou tento krok uvnitř izraelské společnosti ve své době vyvolal. V závěru práce se pak pokusí o zhodnocení vnitropolitických dopadů tohoto kroku – jak dopadli ti, kdož o něm rozhodli? Jak o jejich osudech rozhodli voliči? Jaký dopad měla evakuace osad na jejich prosté obyvatele a jaký na příznivce radikálního osadnického hnutí?

 5. Post-sionismus a jeho kritici

Autor/ka představí myšlenkový proud, známý jako post-sionismus. Popíše jeho předchůdce, myšlenkové zdroje, nejvýznamnější zástupce, kontext jeho vzniku, vnitřní názorovou rozmanitost a bude diskutovat nejčastější námitky jeho kritiků.

 6. Lifta

Student/ka popíše historii arabské vesnice Lifta na předměstí dnešního Jeruzaléma, která byla v předvečer Války za nezávislost opuštěna a již nikdy neosídlena. Student/ka se rovněž pokusí o shrnutí současné situace lokality, trvajících majetko-právních sporů a navrhovaných projektů využití opuštěných historických domů v lukrativní lokalitě.

 7. Lehava - případová studie krajně-pravicového hnutí v Izraeli


Student/ka zmapuje context vzniku, historii a soudobé aktivity izraelského protiasimilačního hnutí Lehava. Předpokládá se, že si za tímto účelem nastuduje dějiny izraelské krajní pravice, politologické koncepty krajní pravice, politického extremismu, jakož i definice terorismu. V reflexi diskuzí v izraelském tisku se pak pokusí vyhodnotit, zda a do jaké míry Lehava naplňuje znaky extremistického či dokonce teroristického hnutí. 8. Rawábí - Palestinský Tel Aviv?


Práce je vhodná pro studenty s inklinací ke kulturní geografii, dějinám architektury, nebo urbánní antropologii. Student/ka se zaměří na projekt Rawábí, totiž “prvního palestinského města na zelené louce”, které tak svým “utopickým” charakterem snese srovnání s městy jako Brazilia či Tel-Aviv. Student/ka představí historii projektu, finanční pozadí a politický kontext. Jako možnou inspiraci a srovnání bude moci využít existující práce o Tel Avivu. Rozebere právní problémy, provázející vznik města, lokalitu osobně navštíví a pokusí se přinést vlastní svědectví ze života prvních obyvatel tohoto vyscoe experimentálního města. 9. Krav Maga - židovské bojové umění s československými kořeny


Téma práce je logicky vhodné pouze pro studenty, kteří se problematice a teorii bojových sportů dlouhodobě zájmově věnují. V práci představí dějiny a kontext vzniku izraelského bojového stylu Krav Maga. Pokusí o představení konceptů a hodnot, na nichž je tento bojový styl postaven a to v porovnání s jinými bojovými sporty a styly. Ve druhé části práce student/ka podrobněji rozebere rozdíly mezi civilní a vojenskou verzí tohoto stylu, zmapuje soudobou izraelskou i světovou scénu Krav Maga, mezinárodní organizace, kurzy, jakož i význam tohoto stylu pro každodenní civilní i vojenskou praxi.

 


10. Mapam - úloha izraelských komunistů v politickém životě židovského státu


Student/ka představí dějiny, myšlení a čelní osobnosti izraelské komunistické strany Mapam. V právi se pak zaměří na specifickou úlohu této strany v politickém životě mladého státu, jakož i na komplikovanou pozici izraelských komunistů v situaci, kdy na jedné straně komunistické strany východního bloku zastávaly výrazně antisionistické postoje a na druhé straně se o realizaci socialistické vize v Izraeli pokoušelo více subjektů, včetně strany Mapaj, dominantní v50. a 60. letech.

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. 

Islám v současné Etiopii

Diaspora a její vliv na politiku a společnost v Rohu Afriky

Koloniální zájmy Itálie v Rohu Afriky

Monika Baumanová, MA, Ph.D.

1. Obchod mezi Afrikou a Arabským poloostrovem před 20. stoletím
2. Historie archeologického výzkumu (ve vybrané oblasti Afriky, Blízkého nebo Středního východu)
3. Srovnání architektury mešit ve dvou vybraných regionech (po další konzultaci)
4. Hrobky svatých v Islámu – srovnání příkladů z různých regionů a historických období

Postup při zadávání BP/DP

Student, který si v posledním roce standardní doby studia chce zapsat předmět Bakalářský seminář (dále jen BPS) nebo Diplomový seminář (dále jen DPS) postupuje takto:

  1. Zvolí si téma. Domluví se s vedoucím práce na zásadách vypracování práce a seznamu doporučené literatury.
  2. Vyplní elektronicky formulář „Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce“, který je k dispozici na http://portal.zcu.cz, „Moje studium“, „Kvalifikační práce“, „Vyplnit podklady pro zadání BP/DP“. Z podkladu pro zadání práce musí být jasné, jak bude student při vypracování práce postupovat. V každém podkladu musí být uveden cíl práce, přístup, metody, výběr pramenů apod. Tento formulář bude sloužit jako podklad pro závazné zadání bakalářské/diplomové práce.  Detailní informace o zadání práce v Portálu: http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/vyuka_vypisovani-vskp.html.
  3. Zadávání doporučené literatury se řídí normou ČSN ISO 690, která je uvedena webových stránkách http://www.knihovna.zcu.cz/diplomove_prace.php  pod názvem Informace ke kvalifikačním pracím – Citace.
  4. Formulář „Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce“ uložte v Portálu nejpozději do 15. května předposledního roku studia. Po té vám bude téma vaším vedoucím práce schváleno nebo vráceno k doplnění. Tento podklad je zavazující, o každou změnu musí student žádat na studijním oddělení. Zadání schvaluje oborová rada. Oznámení o schválených a neschválených tématech budou zveřejněny na webu katedry do 30. června předposledního roku studia.
  5. Oficiální zadání BP/DP si studenti vyzvednou na sekretariátu katedry na začátku ZS posledního roku studia, nejpozději však do konce října.

 

 


Otázky ke Státním závěrečným zkouškám pro ak. rok 2023/2024

KBS/NSBSZ, KBS/KABSZ, KBS/JBSZ, KBS/IBSZ, KBS/DBBSZ

Otázky ke Státním závěrečným zkouškám pro ak. rok 2022/2023

pro studenty bakalářského programu viz přílohy:

KBS/VEBSZ, KBS/ODBSZ, KBS/JUBSZ, KBS/ISBSZ, KBS/STBSZ

 

 

 

kbs_logo_cz_cmyk 

 

 

  

Patička