Přejít k obsahu

Naše knihy

Zvířata v Hebrejské bibli a v židovské tradici,
Věra Tydlitátová

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2021 ISBN 978-80-261-1060-6

 

Climb the Wall of Uruk,
Kateřina Šašková

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2020 ISBN 978-80-261-0954-9

 

 zdarma ke stažení zde

Českoskovenský churban,
Zbyněk Tarant

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2020 ISBN 978-80-261-0935-8

 

Tato kniha je postavena na doposud nepublikované analýze rozsáhlého korpusu téměř 2500 dobových novinových článků v hebrejském a anglickém jazyce, vydaných v britské mandátní Palestině na podzim 1938 a jaře 1939. Podrobně mapuje reakce židovského tisku na mnichovskou dohodu, rozpad československé demokracie a počátek nacistické okupace českých zemí. Dokumentuje nejen bezprecedentní výrazy solidarity sionistického hnutí s Československem, ale i to, jak se sionistický tisk snažil přetavit zklamání z „mnichovské zrady“ ve vlastní výzvu k soběstačnosti a svépomoci. Pochopení této sionistické varianty mnichovského narativu, včetně mnohdy kuriózní souhry historických událostí, které jej formovaly, je pak klíčem k porozumění dodnes přetrvávajícího skeptického postoje moderního židovského státu k institucím a nástrojům mezinárodní diplomacie.

  

Tiglatpilesar III. král veškerenstva,
Kateřina Šašková

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2019 ISBN 978-80-261-0830-6

 

 zdarma ke stažení zde

Kosmologie Hebrejské bible a starověké židovské tradice,
Věra Tydlitátová

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2019 ISBN 978-80-261-0868-9

 

Kosmologie Hebrejské bible a exegetické tradice nebývá obvykle středem výzkumu. Není tak složitá, komplexní a systematická jako kosmologie Mezopotámie, Řecka a Alexandrie. Židovští učenci přijali vědecké znalosti sousedních kulturních okruhů. V židovských textech najdeme jen několik odkazů na podstatu vesmíru, Země a na svět - a navíc jde o poetické nebo mytologické výroky, nikoli o vědecké teorie. Řečtí filozofové ze 6. století př.n.l. formulovali hypotézy a definované termíny, pisatelé Tanachu a dalších textů vyprávěli příběhy. Centrem zájmu židovských autorů je Bůh, člověk a jejich vzájemný vztah vyjádřený v rámci Smlouvy. Přesto je izraelská kosmologie zajímavá. Zvláštní kategorií židovského kosmologického myšlení jsou pseudoepigrafické spisy, zejména Henochovy knihy. V nich se prolíná fyzický a duchovní charakter kosmických jevů. Židovská antropologie je zde vyjádřena osobností Henocha přeměněného na anděla Metatrona. Nacházíme podrobné a velmi barvité spekulace o struktuře nebe a jeho obyvatelích. Židé nesměli považovat nebeská tělesa za bohy, proto o nich mohli volně mluvit. Diskuse zaznamenané v Talmudu jsou neformální, založené na asociacích a metaforách, často provokativní, ale právě v Talmudu najdeme například první známý záznam o periodickém návratu komety. Člověk je v židovské tradici obrazem božím, na jedné straně je člověk jen prachem, na druhé straně jeden z lidí vládne nad anděly. Duše člověka je plná zla, ale člověk je také božím přítelem. Historie lidstva začíná bratrovraždou, ale vesmír stojí na lidské spravedlnosti. Stejně jako zde nenalezeme komplexní obraz vesmíru, nemůžeme nalézt úplnou definici člověka. Složité nábožensko-filozofické spekulace jsou vyváženy velmi střízlivým až ironickým hodnocením každodenních bojů smrtelníků. Základem židovského myšlení o nebi a zemi je důraz na Boha a člověka, přesně vzato na otázku, co bychom měli dělat? Jak žít ve světě? Výsledkem mnoha takových otevřených a hravých rozhovorů je důraz na naplnění micvot, souboru halachických zákonů, jejichž smyslem je etický koncept nápravy světa - tikun ha-olam. Tento důraz je univerzální, protože ačkoli se splnění micvot vztahuje pouze na židovskou komunitu, náprava světa, která je jeho účelem, se vztahuje na všechny lidi, celou Zemi a dokonce i na vesmír.

 

Inequalities and Conflicts in Modern and Contemporary History of Africa: A Comparative Perspective,
Jan Záhořík

Lexington Books, Lanham, USA, 2019 ISBN 978-1-4985-3641-7

 

The book deals with multiple causes of inequalities and conflicts in Africa. The rise of Marxism, socialism, and ethno-nationalism has been traditionally explained as a reaction to Western colonialism. This, however, does not apply to Ethiopia which had no history fo long-lasting European colonialism. The monograph thus takes multiple perspectives into account in order to find answers on the root causes of socio-political troubles and turbulences in Africa.

Židé v islámu,
Veronika Sobotková,
Jan Pěchota

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2018 ISBN 978-80-261-0795-8

 

 zdarma ke stažení: Židé v islámu


 

The Material and Ideological Base of the Old Babylonian State
Lukáš Pecha

Lexington Books, Lanham, 2018 ISBN 978-1-4985-5987-4

 

This book analyzes the political and economic role of the Old Babylonian state, and it pays attention to the various levels of activities of not only the king himself but also the individual members of the state administration. It delimits the fields of competences of officials on various levels of the state administration. The study also describes the relations between the state and other economic and administrative subjects (such as temples and private persons).

Colonialism on the Margins of Africa
Piknerová Linda,
Záhořík Jan,
Strych Filip,
Kydlíček Jakub,
Dvořáček Jan,
Rudincová Kateřina

Routledge, Abingdon, 2018 ISBN 978-1-138-03794-6

Colonialism on the Margins of Africa examines less known and smaller or peripheral areas of Africa which played a significant role in the process of colonization of Africa by European powers. Due to diverse socio-economic, religious, ethno-linguistic, as well as political factors, places like the Somali-speaking territories, the Gambia, or Swaziland were divided between or surrounded by various administrative and political systems with different economic opportunities shaping the way to different futures in the post-colonial period.

Kulturní vývoj asijského a afrického kontinentu
Lukáš Pecha

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2018 ISBN 978-80-261-0744-6

 

Příspěvky vydané v předkládané publikaci jsou zaměřeny na zkoumání rozličných aspektů vývoje kulturních tradic v oblasti, která zahrnuje rozsáhlá území na asijském kontinentu a v přilehlých regionech severovýchodní Afriky. Největší pozornost je věnována náboženským tradicím, které se projevují v nejrůznějších oblastech života; od lidových obyčejů spojených s uzavíráním sňatku, přes odraz náboženských představ v jazyce až po uctívání božstev a duchů. Stranou však nezůstaly ani otázky související s materiální základnou, z níž vyrůstají kořeny duchovních hodnot. Cílem publikace je demonstrovat širokou škálu a rozmanitost projevů náboženského cítění, které představují neodmyslitelnou součást kulturního vývoje starých civilisací na asijském a africkém kontinentu.

Historie a kultura asijských zemí
Lukáš Pecha

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2018 ISBN 978-80-261-0715-6

 

Tato publikace si klade za cíl představit historický vývoj civilisací na rozsáhlém teritoriu, které zahrnuje především oblast Blízkého východu a rovněž některá území nacházející se ve střední a jižní Asii. Odborníci z různých vědeckých a vědecko-pedagogických pracovišť, kteří se dlouhodobě zabývají studiem kultury jednotlivých regionů na tomto teritoriu, v této knize předkládají výsledky svých dílčích projektů, které jsou věnovány rozličným aspektům kulturního vývoje v dlouhém časovém úseku od starověku až do současnosti, přičemž hlavní pozornost je věnována vývoji asijských civilisací v období starověku.

Tieň reformácie po 500 rokoch,
Sidonia Horňanová ,
Zbyněk Tarant,
Věra Tydlitátová

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, Bratislava, 2018 ISBN 978-80-972945-0-2

 

V knihe sa hovorí o antisemitizme, Lutherovom postoji k Židom a telogických modeloch vzťahu cirkvi a Izraela. Monotematická vedecká monográfia je rozdelená na päť částí: 1. Antisemitizmus, jeho korene a prejavy v dejinach cirkvi. 2. Lutheruv postoj k Židom. 3. Teologicke modely vzťahu církve a Izraela. 4. Vyrovnavania sa so zátěžou Lutherovho antisemitizmu. 5. Pripadova štúdia genézy protižidovského mýtu na pripadě "Noveho svetového poriadku".

Vybrané aspekty kulturního vývoje Asie a Afriky
Lukáš Pecha

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2018 ISBN 978-80-261-0716-3

Předkládaná publikace si klade za cíl představit kulturní vývoj rozsáhlého teritoria, jež se rozprostírá od severní Afriky přes Blízký východ až do východní Asie. Odborníci z různých vědeckých a vědecko-pedagogických pracovišť, kteří se dlouhodobě zabývají studiem jednotlivých regionů na tomto teritoriu, předkládají výsledky svých dílčích projektů, které jsou věnovány různým aspektům kulturního vývoje civilisací na území Afriky a Asie v dlouhém časovém úseku sahajícím od starověku až do současnosti.

 

 

Židé v Putinově stínu - Antisemitismus v české prokremelské propagandě,
Věra Tydlitátová

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2017 ISBN 978-80-261-0703-3

 


Život za zdí,
Marie Fritzová

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2017 ISBN 978-80-261-0704-0

 

Sociální identita řeckokatolické komunity v Bajt Sáhúr

Obyčejný život
Issam Ramadan

Dar Nelson, Bejrút Libanon, 2017

 

překlad do arabštiny: PhDr. Issam Ramadan

Signs from Silence: Ur of the first Sumerians,
Petr Charvát

Karolinum, Praha, 2017 ISBN 978-80-246-3130-1

 

Monografie líčí příběh sumerského města Uru na počátku 3. tisíciletí před naším letopočtem (zhruba 2900–2700). V rámci bádání o vzniku jednoho z nejstarších státních organismů v dějinách lidstva – prvotního státu starověké Mezopotámie – podává autor svědectví o kritické fázi jeho sociálního vývoje. Právě na počátku třetího tisíciletí totiž obyvatelé Uru, nástupnického státu civilizace pozdní kultury urucké (3500–3200 př. n. l.), v jejímž rámci v Mezopotámii nejstarší tamní stát, organizované náboženství a první vědy a umění vznikly, rozhodovali o tom, zda se zdejší státnost udrží při životě, či zda zanikne bez náhrady, jako se to přihodilo v rámci jiných civilizačních komplexů. Autor pracuje s historickým dokladovým materiálem – psanými texty, archeologickými zjištěními a rozborem pramenů obrazové povahy. Na jeho základě pak zachycuje způsoby, jimiž urské elity pracovaly s hmotným a duchovním dědictvím civilizace urucké. Jejich činnost totiž určila soustavu souřadnic, na nichž se starověký mezopotamský stát vyvíjel po tři další tisíciletí své existence.

The Horn of Africa since the 1960s,
Aleksi Ylönen,
Jan Záhořík

Routledge, New York, 2017 ISBN 978-1-4724-7820-7, ISBN 978-1-315-55708-3 (electronic)

 

The Horn of Africa has long been one of the most dynamic and politically turbulent sub-regions on the African continent. Host to great ancient civilizations, diverse peoples, and expansive states, it has experienced massive social, economic, and political transformation over time. Political dynamics in this region have generated military coups, revolutions and intractable ethnic, socio-economic, and religious conflicts. This comprehensive volume consists of a collection of chapters by expert African and international scholars who analyze international, regional, national, and local affairs in the sub-region, which demonstrate the intertwined nature of the actors and forces shaping political realities. The contributions include carefully selected case studies of Ethiopia, Eritrea, Somalia, Somaliland, Sudan, and South Sudan that eloquently illustrate the complex dynamics connecting a spectrum of political issues.

Beyond the Arab Spring in North Africa,
Daniel Křížek,
Jan Záhořík

Lexington Books, Lanham, Maryland, 2017 ISBN 978-1-4985-4723-9, ISBN 978-1-4985-4724-6 (electronic)

 

This book deals with the waves of revolutions in North Africa labelled as the Arab Spring. Each of the countries in the region was affected by the Arab Spring and has experienced specific processes and consequences. Due to the complexity of the phenomenon, any kind of comprehensive research and analyses need an interdisciplinary approach to deal with the Arab Spring from multiple perspectives. This volume brings together a group of scholars from various disciplines covering different aspects of the revolutionary changes in the North African countries. Beyond the Arab Spring in North Africa collects diverse studies with an emphasis on specificity. Chapters deal with a wide range of topics that include both minor as well as major themes. These include the formation of youth movement in Egypt long before the Arab Spring and their subsequent participation in the revolution; analysis of Tunisian women’s participation in Arab Spring events; spatial disparities in Tunisia and their impact on the revolution with special focus on Sidi Bouzid as one of the socio-economically weakest areas; rights and social status of sexual minorities in Tunisia; polemics over the role of New Media as both revolutionary and contra-revolutionary tools; broader discussion over the prospects for multilateral cooperation and regional integration in the studied area; reflection of the Arab Spring in the Czech media; impact of the work of ‘Ali ‘Abd al-Raziq on the debates over political secularism in Islamic society; as well as a general debate over democratization in North Africa, or Arab states as such. Beyond the Arab Spring in North Africa will find its readers in all relevant social sciences dealing in various contexts with the contemporary North Africa.

Qom, náboženské centrum Íránu,
Veronika Sobotková,
Daniel Křížek

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2016 ISBN 978-80-261-0552-7 (on-line)

 

 zdarma ke stažení:


 http://hdl.handle.net/11025/26098

Bedžové a dějiny severovýchodního Súdánu,
Jan Záhořík

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2016 ISBN 978-80-261-0536-7

 

Tato monografie si klade za cíl analyzovat regionální dějiny severovýchodního Súdánu s akcentem na společnost Bedžů a jejich místo v dějinách Súdánu. V rámci studia byly využity jak primární zdroje (starověké, středověké i novověké prameny věhlasných i méně známých cestovatelů či polyhistorů), tak i současné vědecké studie význačných odborníků. První tři kapitoly o dějinách Bedžů prezentují historický vývoj, který by se dal zhruba rozdělit do tří historických etap – od starověku do pádu Aksumu, od příchodu islámu do éry Muhammada Alího, a moderní a současné dějiny. Výklad je založen především na studiu primárních pramenů, tedy dílech starověkých, středověkých a novověkých učenců, cestovatelů, badatelů. Významnou součástí této monografie tak je obraz „toho druhého“, tedy jakým způsobem vnější aktéři nahlíželi tuto společnost, která se pohybovala na křižovatce cest a říší.

Belgický kolonialismus v Africe,
Jan Záhořík

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2016 ISBN 978-80-2610553-4

 

Belgie je vůbec nejmenší zemí, která se kdy podílela na koloniálním dělení světa, přesto právě její, zhruba osmdesátileté dějiny koloniální nadvlády v Africe dodnes budí rozporuplné reakce a to jak z důvodu samotného vzniku a průběhu koloniální nadvlády, tak z důvodů nezdařené dekolonizace, která do značné míry předznamenala jak rozpad Konga, tak pozdější genocidu ve Rwandě. Tato monografie, vůbec první svého druhu v českém jazyce, se zabývá příčinami, souvislostmi, vznikem a průběhem belgického koloniálního panství v Africe.

Vysvoboď mne, abych nebyl vinen... Etika v izraelské armádě,
Markéta Burgetová

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2015 ISBN 978-80-261-0526-8

 

Arabské pohádky,
Issam Ramadan

Edika, 2015 ISBN 978-80-266-0828-8

 

V knize se můžete setkat se slavnými pohádkovými postavami, jako jsou Aladin, Ali Baba nebo Sindibád. Kromě toho poznáte i u nás méně známé příběhy, a to především povídky o Džuhovi, který je známou folklórní postavou v arabském světě. Představuje duchaplného člověka se smyslem pro humor, někdy hloupého a naivního, avšak vždy jednajícího s dobrým srdcem a úmyslem. Právě proto se často dostává do vtipných a nečekaných situací.

Všechny pohádky v knize jsou upraveny tak, abyste se při čtení nejen pobavili, ale také si procvičili arabský jazyk. V publikaci proto najdete:

  • upravené pohádky v moderní arabštině
  • český překlad na protější straně
  • poznámky o arabských reáliích

Knihu doprovází CD ve formátu MP3, na kterém pohádky vypráví rodilý mluvčí.

Dvojjazyčná kniha pro mírně pokročilé. Pro výuku upravil Issam Ramadan.

Středověká arabsko-islámská medicína: dějiny interpretací,
Ivan Ramadan
Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2015 ISBN 978-80-261-0512-1

 

Středověká arabsko-islámská medicína je oblastí, které má značnou přitažlivost nejen pro lékařskou odbornou veřejnost či specialisty v oboru islámských studií, ale i pro historiografii arabsko-islámské vědy. Jak teoretické poznatky, tak i praktické lékařské postupy a léčebné výsledky arabsko-islámských středověkých lékařů byly ve své době nedílnou součástí středověké arabsko-islámské kultury. Tato kniha nazvaná Středověká arabsko-islámská medicína: dějiny interpretací se zabývá dějinami historiografie arabsko-islámské středověké medicíny od roku 1890 do roku 2010, přičemž toto časové rozmezí je rozděleno na čtyři etapy po třiceti letech. Dějiny historiografie středověké arabsko-islámské medicíny jsou v uvedeném období zkoumány jednak v pracích evropských a amerických autorů, jednak v dílech arabsko-islámských historiografů, a to z hlediska diferencovaných přístupů k interpretaci historie vědy. Záměrem publikace je vysvětlení příčin různých přístupů k interpretaci dějin arabsko-islámské středověké medicíny s přihlédnutím k dobovému sociokulturnímu kontextu, v jehož rámci autoři zkoumaných prací bádali.

Duchovní svět staré Asýrie a jeho paralely a odlišnosti ve Starém zákoně,
Kateřina Šašková

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2014 ISBN 978-80-261-0278-6

 zdarma ke stažení zde

 

Taríqa naqšbandíja haqqáníja: islámská mystická duchovní nauka v teorii a praxi,
Daniel Křížek

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2014 ISBN 978-80-261-0271-7

 

Kniha se zabývá analýzou mystické duchovní nauky současného islámského řádu naqšbandíja haqqáníja. Po metodologickém úvodu a stručnějším výkladu k islámu v západních prostředích následuje nejprve představení reálií souvisejících s existencí řádu (zejména ve Španělsku a v severokyperském Lefke) a následně hluboká analýza stěžejních prvků učení této taríqy. A to jak v teoretické, tak v praktické rovině. Obě tyto části významně odrážejí autorův terénní výzkum ve vybraných komunitách řádu. Kniha je antropologickým příspěvkem ke zkoumání islámu na Západě.

Lékařství ve starověké Mezopotámii,
Veronika Sobotková

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2014 ISBN 978-80-261-0280-9

 

 

Staré civilizace Asie a Afriky
Lukáš Pecha

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2014 ISBN 978-80-261-0416-2

 

 

Tato kolektivní monografie představuje výsledky výzkumu badatelů z několika institucí, které se zabývají rozmanitými aspekty tradic a inovací v kulturách starého Východu.

Arabské jaro II. díl - Sýrie a Arabský poloostrov,
Daniel Křížek,
Zbyněk Tarant

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2014 ISBN 978-80-261-0441-4

 

 

Smyslem této dvoudílné edice je poskytnout čtenáři poučený, chronologicky a geograficky členěný výklad k průběhu vlastních povstání či protestů Arabského jara. Jednotliví spoluautoři se snaží o hlubší analýzu příčin a důsledků této společenské exploze. To vše vždy v kontextu konkrétní země nebo skupiny zemí. Tento druhý díl se zabývá příčinami, průběhem a důsledky Arabského jara v Sýrii, Jemenu, Bahrajnu a ostatních státech Perského zálivu. Knihu uzavírá úvaha nad hojně diskutovanou úlohou sociálních sítí a moderních komunikačních technologií v těchto událostech.

Do tajů arabské gramatiky,
Ivan Ramadan,
Issam Ramadan,
Alí Saláma al-Grad

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2014 ISBN 978-80-261-0414-8

 

 K zakoupení v prodejnách Vydavatelství ZČU nebo www.e-shop.zcu.cz


Arabský jazyk, který v současné době aktivně užívá téměř 350 miliónů obyvatel arabského světa a je považován za jeden ze 6 světových jazyků při OSN, postupně nabývá na důležitosti i v České republice. Zájem o studium arabského jazyka se projevuje nejen v akademickém prostředí, nýbrž i u zájemců z řad veřejnosti, kteří chtějí získat jazykové znalosti a rovněž usilují o seznámení se s arabsko-islámskou kulturou nezprostředkovaně. Publikace Do tajů arabské gramatiky si klade za cíl předložit pokročilejším zájemcům a studentům arabského jazyka hlubší a detailnější vhled do systému arabské gramatiky. Snahou autorů je seznámit studujícího s moderním arabským jazykem a současně jsou v knize v některých případech použity příklady gramatických struktur z Koránu, či z klasických textů. Publikace je psána dvojjazyčně, přičemž za arabsky psaným textem s vysvětlením gramatických struktur a příklady následuje transkripce a český překlad probírané problematiky.

Formování a proměna identit v moderním Íránu,
Alena Tomková

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2014 ISBN 978-80-261-0411-7

 

 

Cílem této knihy, jež vznikla na základě rukopisu disertační práce autorky s názvem Moderní íránská společnost: Mezi světy (2013), je poskytnout popis, analýzu a interpretaci fenoménů týkajících se formování a transformace identit v moderním Íránu. Diskuse probíhá kolem témat týkajících se hledání íránské identity na pozadí historického setkání tradice s modernitou, autenticity s technologickým pokrokem a změnou a v neposlední řade i setkání minulosti s přítomností.

 

E-antisemitismus - projevy antisemitismu na českém internetu,
Věra Tydlitátová

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013 ISBN 978-80-261-0256-4

 

Monografie "E-antisemitismus. Projevy antisemitismu na českém internetu" představuje projevy antisemitismu v České republice v období od roku 1989 do konce roku 2012. Jde o období obnovení svobodné společnosti a demokracie, zároveň jde o dobu masivního rozšíření internetu a možností globálních informačních sítí. Internet dramaticky přispěl šíření informací, ale také pomohl oživit archaické předsudky a šířit nenávist a totalitní ideologie.

Encyklopedie dějin antisemitismu,
Ivo Budil,
Zbyněk Tarant,
Věra Tydlitátová,
Lena Arava-Novotná

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013 ISBN 978-80-261-0206-9

 

Dějiny antisemitismu odkrývají velmi nezvyklý úhel pohledu na odvrácenou tvář našeho kulturního diskurzu. Obraz Žida, jakožto jakési všeprostupující negativní, démonické moci formoval zejména evropskou civilizaci po většinu našeho letopočtu. Ačkoliv byl tento obraz na hony vzdálen tomu, jací Židé ve skutečnosti jsou, nebo nejsou a ačkoliv dokázal a dokáže tento obraz přežívat i tam, kde žádní Židé nežili a nežijí, ti skuteční Židé kvůli němu skutečně trpěli a umírali.

Diaspora paměti – židovská paměť a reflexe holocaustu v Izraeli a Spojených státech,
Zbyněk Tarant

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2013 ISBN 978-80-261-0273-1

 

Tato kniha se zabývá tématem židovské paměti holocaustu ve 2. polovině 20. století, a to s důrazem na proces konceptualizace a institucionalizace této paměti v Izraeli a ve Spojených státech. Názvem „Diaspora paměti“ pojmenováváme specifickou situaci židovských přeživších holocaustu, kteří po neúspěšném pokusu o návrat do původních domovů opouštějí evropskou půdu, odcházejí do Izraele a Spojených států a paměť událostí, které mnozí z nich přežili jen zázrakem, si odnášejí s sebou – do nového domova a na nové místo, které přitom nebylo připomínanými událostmi přímo zasaženo. Tato kniha pak popisuje příběh paměti, vnášené do nové krajiny, nových kulturních kontextů, jakož i nových historických okolností, která zcela zásadním způsobem ovlivnily to, jak dnes o událostech holocaustu Židé uvažují a jak si je připomínají. Kniha je postavena na disertační práci autora a své téma sleduje za pomoci analýzy dobového židovského tisku, rozboru teologických reflexí a výzkumu v terénu.

History of Hatred Hatref of History,
Zbyněk Tarant
Věra Tydlitátová

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013 ISBN 978-80-261-0316-5

 

Tato kniha se pokouší poukázat na některé zajímavé paradoxy, plynoucí ze střetu mezi antisemitismem historií a kolektivní pamětí. Jejím cílem je průzkum a pojmenování rozličných strategií, jimiž antisemitské ideologie manipulují historickou pamětí. Výsledný text však tento původní záměr přesahuje a poukazuje na četné paradoxy, které ze střetu antisemitismu s historickou pamětí vznikají, jakož i na méně známé pozadí vzniku a šíření soudobých antisemitských motivů. Kniha je společným dílem čtyř autorů. Ivo Budil se ve své kapitole obrací k počátkům rasové ideologie, aby na vzájemném porovnání myšlenek Benjamina Disraeliho a Ernesta Renana poukázal na to, jak se v myšlení orientalistů 18. a 19. století proměňovalo vnímání Židů od obdivovaného k nenáviděnému lidu. Věra Tydlitátová se obrací do českého prostředí, aby poukázala na komplikovaný vztah soudobých českých antisemitů k osobě Tomáše Garrigue Masaryka. Autorka poukazuje na fakt, že ani sto let od Hilsnerovy aféry či sporu o rukopisy nepřestala být tato témata v kruzích radikálních českých nacionalistů živá a že ačkoliv je považujeme za již uzavřené kapitoly a za součást učebnic dějepisu, tato témata ovlivňují veřejný diskurz dodnes. Zbyněk Tarant se pak ve třetí kapitole pokouší zmapovat pozici událostí 17. listopadu v myšlení české krajní pravice. Autor poukazuje na fakt, že Mezinárodní den studentstva se svými dvěma významovými vrstvami (1939 a 1989) představuje pro českou krajní pravici překvapivě komplikovanou výzvu, neboť se na jedné straně jedná o významný den, během něhož je každoročně bilancován polistopadový vývoj, ovšem současně jde i o den připomínky nacistického pokusu o likvidaci české inteligence. Pavel Hošek se pak ve své rešerši teologického myšlení Avrahama Joshuy Heschela pokouší nabídnout jeden z typickým příkladů židovské odpovědi na otázku antisemitismu a holocaustu.

 

The Birth of the State: Ancient Egypt, Mesopotamia, India and China,
Petr Charvát

Karolinum, Praha, 2013 ISBN 978-80-246-2214-9

 

A treatise on the origins and emergence of the earliest state centres of the Old World.

Tradice a inovace v kulturách starého Východu
Lukáš Pecha

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013 ISBN 978-80-261-0332-5

 

Tato kolektivní monografie představuje výsledky výzkumu badatelů z několika institucí, které se zabývají rozmanitými aspekty tradic a inovací v kulturách starého Východu.

Shepherds of the Black-headed people: The royal office vis-avis godhead in ancienit Mesopotamia,
Petr Charvát
Kateřina Šašková
Lukáš Pecha

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013 ISBN 978-80-261-0237-3

 

K zakoupení v síti prodejen Kosmas, v prodejnách Vydavatelství ZČU nebo www.e-shop.zcu.cz


Review of archaeological contexts of seal finds in excavations of early Sumerian Ur (30th-26th centuries B.C.)

Na počátku bylo slovo...
Verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskurzu,
Zbyněk Tarant,
Věra Tydlitátová

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013 ISBN 978-80-261-0654-8


K zakoupení v síti prodejen Kosmas, v prodejnách Vydavatelství ZČU nebo www.e-shop.zcu.cz


Publikace pěti autorů mapuje soudobé verbální projevy antisemitismu s cílem poukázat na možné nové hrozby či znepokojivé trendy na antisemitské scéně. První kapitola se obrací do historie a mapuje dopady konkrétního antisemitského výroku na život Židů v komunistickém československu. Nejrozsáhlejší, druhá kapitola, mapuje aktivity antisemitských knižních vydavatelství, včetně jejich personálního pozadí. Na příkladu soudních procesů s vydavateli antisemitské literatury pak poukazuje na specifickou právní niku, díky které vydavatelé antisemitské literatury dokáží uniknout právnímu postihu. Několik z nedávno vydaných antisemitských knih je v publikaci podrobněji kriticky rozebráno. Publikace se kriticky obrací i do akademického světa a zamýšlí se nad procesem obhajoby závěrečných studentských prací, který v konkrétních případech pomáhá legitimizovat nenávistnou produkci. Knihu uzavírá religionistický pohled na fenomén romoizraelismu, v němž se přesvědčení malé skupinky uvnitř romské komunity o židovském původu Romů prolíná s otevřeným antisemitismem.

Úloha antisemitských konspiračních teorií ve veřejném a politickém diskurzu "Spiknutí!",
Zbyněk Tarant,
Věra Tydlitátová

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013 ISBN 978-80-261-0425-4

 

Spiknutí! - Úloha antisemitských konspiračních teorií ve veřejném a politickém diskurzu Anotace česky: Publikace „Spiknutí“ Úloha antisemitských konspiračních teorií ve veřejném a politickém diskurzu chce představit některé příklady spikleneckých teorií v krátkém chronologickém průřezu, přičemž z mnoha typů konspiračních teorií volíme ty, které mají vztah k antisemitismu. Tato kniha si klade za úkol představit některé z mechanismů, které vedou k produkci teorií spiknutí, upozornit na jejich význam a na jednotlivých příkladech ukázat fascinující a matoucí svět tohoto dosud málo zkoumaného žánru. Publikace chápe konspirační teorie jako specifický sociální fenomén a současně literární žánr. K jejich výzkumu přistupuje kombinací metod historie, etnologie a mediálních studií.

Faces of Hatred – Contemporary Antisemitism in its Historical Context,
Zbyněk Tarant,
Věra Tydlitátová et al.

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2012 ISBN 978-80-261-0190-1

 

This book can be read as a set of case-studies on the various faces of anti-Jewish hatred. Its authors attempt to offer an insight into the phenomena of antisemitism from seven various contemporary perspectives. The authors of this book come from highly varied backgrounds, ranging from Christian theology and religious studies to political science, cultural anthropology and history. They attempt to grasp the phenomenon of antisemitism in its wider context, by focusing not only on its roots, but also on its impact and aftermath, as well as on the current trends and developments.

Dcery a synové Nilu II,
Petra Písařová,
Martin Bouchal,
Aleška Sudová

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2012 ISBN

 

Odborná monografie zahrnující období egyptských dějin od roku 1914 do roku 1949.

Dcery a synové Nilu I,
Petra Písařová,
Martin Bouchal,
Aleška Sudová

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2012 ISBN 978-80-261-0188-8

 

Odborná monografie zahrnující období egyptských dějin od nástupu Muhammada Alího k moci po vyhlášení britského protektorátu v roce 1914.

Materiální a duchovní kultura v proměnách času
Lukáš Pecha

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2012 ISBN 978-80-261-0330-1

 

Tato kolektivní monografie představuje výsledky výzkumu badatelů z několika institucí, které se zabývají rozmanitými aspekty vývoje materiální a duchovní kultury starých asijských civilisací a jejich vzájemné interakce se sousedními oblastmi, především s Evropou.

"Stopy (v) šafránu v dobách dávných i přítomných",
Petra Písařová,
Kateřina Šašková

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2012 ISBN 978-80-261-0430-08

 

 

"Publikace čtenáře seznamuje s vybranými oblastmi výzkumu zaměřeného na region Blízkého východu. Perspektiva archeologická, literárněkritická a společenskovědní vhodným a potřebným způsobem demonstruje, jak problematický je dnešní pohled „jednostranného“ vnímání blízkovýchodních zemí a kultur. Ty lze reflektovat v rozličných časových a místních horizontech velmi odlišně. Cílem knihy je rovněž zdůraznit vzájemné kulturní prolínání a setkávání Východu a Západu, jak již naznačuje samotný název, tedy nejen naše stopy „v šafránu“, ale také „stopy šafránu“ u nás."

Kultická reforma v politických službách judského vazalského státu v 8. a 7. st. př. Kr.,
Alena Hanzová

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2011 ISBN 978-80-7043-979-1

 

Publikace představuje současnou diskusi v oboru dějin starého Izraele a přehled dosavadních proudů historiografie a archeologie. Obsahem knihy je vznik judského vazalství z textů Hebrejské bible a mimobilických dokumentů. Vývoj vazalské politiky Asýrie a její dopad na region Syropalestiny, konkrétně na politiku Judska. Kniha sleduje politickou a náboženskou proměnu v průběhu 8.-7. st. př. Kr. a její dopad na babylónský exil.

Orientalia Antiqua Nova XI.,
Lukáš Pecha

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2011 ISBN 978-80-261-0037-9

 

Sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia.

Arabská lidová přísloví v minulosti a dnes,
Ivan Ramadan,
Issam Ramadan

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2011 ISBN 978-80-7043-940-1

 

K zakoupení v rodejnách Vydavatelství ZČU nebo www.e-shop.zcu.cz


Publikace představuje výběr a přehled nejznámějších arabských přísloví, členěných do jednotlivých témat. Autoři publikace provedli sběr, výběr a překlad přísloví z arabského originálu do českého jazyka a publikaci doplnili odborným etnografickým komentářem. Výsledkem je bilinguální text, obsahující přísloví v českém jazyce, tak v arabském originále a jako takový je vhodný jak pro studenty arabského jazyka, tak pro zájemce o arabskou kulturu a lidovou slovesnost.

Nová doba, stará zloba – soudobý antisemitismus v historickém kontextu,
Zbyněk Tarant,
Věra Tydlitátová,
Ivo Budil,
Lena Arava-Novotná

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010 ISBN 978-80-7043-937-1

 

Výzkum antisemitismu není jen reflexí jedné staré zášti. Víme-li, že skrze antisemitismus dochází k promítání vlastních negativních charakterových vlastností na podobiznu „Žida“, pak analýzou této podobizny můžeme zpětně odhalit to, co si naši předkové i současníci přáli ukrýt, spálit a pohřbít. Reflexe antisemitismu tak poskytuje širší kontext pro pochopení pozadí historických událostí či motivů konkrétních aktérů.

Symbolika hradeb a bran v hebrejské bibli,
Věra Tydlitátová

Triton, Praha, 2010 ISBN 978-80-7387-305-9

 

Monografie se zabývá významem opevnění a jeho stavebních prvků v souvislosti s religionistickým zkoumáním funkce předělu mezi posvátným a profánním prostorem.

Slyšte volání muezzinovo: české země a arabský svět ve starším středověku (do roku 1300),
Petr Charvát

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010 ISBN 978-80-7043-947-0

 

Publikace předkládá obraz o stycích českých zemí a arabského světa v raném středověku na základě údajů archeologických, historických a uměnovědných.

Dějiny zkoumání sumerského jazyka od poloviny 20. století,
Lukáš Pecha

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010 ISBN 978-80-7043-936-4

 

Tato kniha popisuje vývoj sumerologie od roku 1950 do současnosti.

Dějiny přemýšlení o náboženství a víře,
Věra Tydlitátová

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010 ISBN 978-80-7043-939-5

 

Publikace zabývající se dějinami religionistiky a filozofie náboženství z různých aspektů pohledu.

Stromy ve starozákonní tradici,
Věra Tydlitátová

Zdeněk Susa, Středokluky, 2008 ISBN 978-80-86057-47-7

 

Stromy v náboženství starého Izraele. jejich náboženský a symbolický význam.

Kolokvium o soudobém antisemitismu II.,
Věra Tydlitátová

ADELA, Plzeň, 2008 ISBN 987-80-87094-12-9

 

Sborník z konference na téma součaný antisemitismu konané na Západočeské univerzitě v Plzni Centrem blízkovýchodních studií.

Middle East in the Contemporary World 2008,
Daniel Křížek,
Martin Bouchal,
Zdeněk Schmergl

ADELA, Plzeň, 2008 ISBN 978-80-87094-10-5

 

Proceedings of the 3rd international conference on Middle East containing articles dealing with history, religion, politics and culture of Middle East region.

Orientalia Antiqua Nova VIII.,
Lukáš Pecha

ADELA, Plzeň, 2008 ISBN 978-80-87094-13-6

 

Sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia.

Encyklopedie dějin starověku,
Petr Charvát

Libri, Praha, 2008 ISBN 978-80-7277-201-8

 

Encyklopedie seznamuje s událostmi a reáliemi starověkého světa - zabývá se rozsáhlým dějinným obdobím od 4. tisíciletí před Kr. až do konce přelomu 6. a 7. století n. l. Abecedně řazená hesla přibližují dějiny, významné události, regiony a etnika antického Řecka, římské říše a oblastí Předního východu, Mezopotámie, Egypta, Indie a Číny. Publikace vysvětluje rovněž jevy a pojmy z politického a společenského života starověké společnosti, seznamuje i s právní kulturou starověkého světa.

Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism in historical and anthropological perspectives,
Věra Tydlitátová,
Alena Hanzová

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2008 ISBN 978-80-7043-808-4

 

Anti-Semitism has appeared in many historical forms in different circumstances which is discussed, described and analysed in this monography. Anti-Semitism is not only a local, regional phenomenon, in fact it is a transnational and international, political and social problem. This monography contains reflections on Anti-Semitism from various perspectives. The book is structured into six chapters. Each chapter deals with a specific form of the topic of Anti-Semitism.

Zrod českého státu,
Petr Charvát

Vyšehrad, Praha, 2007 ISBN 978-80-7021-845-7

 

Vznik, prvotní rozvoj a stabilizace českého státu.

Orientalia Antiqua Nova VII.,
Lukáš Pecha

Dryada, Ústí nad Labem, 2007 ISBN 978-80-87025-13-0

 

Sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia.

Kolokvium o soudobém antisemitismu,
Věra Tydlitátová

Dryada, Ústní nad Labem, 2007 ISBN 987-80-87025-14-7

 

Sborník z konference na téma součaný antisemitismu konané na Západočeské univerzitě v Plzni Centrem blízkovýchodních studií.

Stát a státnost ve starém Orientu,
Petr Charvát,
Lubica Obuchová

Česká orientalistická společnost, Praha, 2006 ISBN 80-902510-9-9

 

 

Orientalia Antiqua Nova VI.,
Lukáš Pecha

Dryada, Ústí nad Labem, 2006 ISBN 80-87025-04-0

 

Sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia.

L´Etat, le pouvoir, les prestations et leurs formes en Mésopotamie ancienne
Issam Ramadan

Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2006 ISBN 80-7308-134-2

 

Acts of the First Franco-Czech Assyriological colloquy at Paris, France, in 2002.

Babylónie,
Lukáš Pecha

Libri, Praha, 2006 ISBN 80-7277-137-X

 

Kniha je věnována dějinám a kultuře jedné z nejpozoruhodnějších světových civilizací, která se rozvíjela ve starověké Mezopotámii – jako dědička Sumeru – od počátku 2. tisíciletí před Kr. až po její pád. Ten definitivně způsobila v polovině 1. tisíciletí rodící se Perská veleříše dobytím Babylónu, opředeného pověstí nedobytného města i divem světa – Semiramidinými zahradami. Ani v této větvi edice SHS nechybí encyklopedické heslo shrnující základní poznatky o území.

The Iconography of Pristine Statehood,
Petr Charvát

Karolinum, Praha, 2005 ISBN 80-246-0964-9

 

Development of pristine statehood in ancient Southwestern Asia.

Orientalia Antiqua Nova V.,
Lukáš Pecha

Aleš Čeněk, Plzeň, 2005 ISBN 80-86898-58-X

 

Sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia.

Blízký východ v současném světě I.
Lukáš Pecha

Aleš Čeněk, Plzeň, 2005 ISBN 80-86898-59-8

 

Sborník z mezinárodní konference.

Orientalia Antiqua Nova IV.,
Petr Charvát,
Ivo Budil

Aleš Čeněk, Plzeň, 2004 ISBN 80-86473-81-3

 

Sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia.

Starobabylónský stát,
Lukáš Pecha

Orientální ústav Akademie věd ČR, Praha, 2003 ISBN 80-85425-51-3
Orientalia Antiqua Nova III.,
Petr Charvát,
Ivo Budil

Aleš Čeněk, Dobrá Voda, 2003 ISBN 80-86473-58-9

 

Sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia.

Orientalia Antiqua Nova II.,
Petr Charvát,
Ivo Budil

Aleš Čeněk, Dobrá Voda, 2002 ISBN 80-86473-26-0

 

Sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia.

Gilgameš,
Věra Tydlitátová,
Milan Balabán

Vyšehrad, Praha, 2002 ISBN 80-7021-392-2

 

Mytické drama o hledání života.
Gilgameš je asi nejvýznamější orientační postavou starověkého Předního východu. Jde o postavu bojovníka a poutníka. Bojovníka proti síle zla, ať již zlo představuje nestvůrný Chuvava či nebeský Býk. Takto obklíčen smrtí putuje Gilgameš za životem. Jde o mytologii? Určitě nejde o historii. Ve svých studiích autoři vycházejí z Matoušova překladu Eposu. Moderní interpretací této slavné literární památky umožňují autoři hlouběji proniknout do dějového scénáře starobabylonského eposu, ale především se soustřeďují na samo bohatýrovo nitro a osvětlují povahu Gilgamešova hledání pramenů věčného života.

Orientalia Antiqua Nova,
Petr Charvát,
Ivo Budil

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2001 ISBN 80-7082-853-6

 

Sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia.

Tázání po budoucím,
Věra Tydlitátová,
Milan Balabán

Herrmann a synové, Praha, 1998

 

Dvojsvazek s podtitulem Stručné dějiny izraelsko-židovské noetiky, v němž jednu část tvoří Balabánovy úvahy a druhou eseje Tydlitátové, která také knihu ilustrovala. V českém samizdatu vyšlo toto dílo už v roce 1981. Jde v něm o „přibližné, nikoli však nepřesné nakreslení hlavních myšlenkových linií starozákonní zvěsti“. Tématem je BUDOUCÍ, to NOVÉ, „které je na cestě k nám“, po němž se lze pouze tázat, v duchu autory citovaného listu Židům: Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

 

Patička